Miasto:
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Opłata:
385,- zł od osoby
365,- zł członkowie O/O w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie

Zmiany w prawie pracy  2022

 13 września 2022 roku - godz. 9:00

( 7 godzin lekcyjnych)

Szkolenie prowadzone będzie w formie stacjonarnej

 

Szkolenie skierowane jest specjalistów ds. kadr i płac, kierowników personalnych, właścicieli firm, księgowych, agencji zatrudnienia.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z obowiązującymi przepisami prawa pracy jak również zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie sprawnego interpretowania przepisów.

WYKŁADOWCA

Specjalista z zakresu prawa pracy, inspektor PIP, wieloletni   wykładowca SKwP.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Zmiany w kodeksie pracy

Wg przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 24.05.2022 r. projektu zmian do Kodeksu pracy

 • zmiany w zakresie pojęcia dyskryminacji
 • nowy wymiar umów na okres próbny,
 • obowiązek uzasadniania wypowiadania umów o pracę na czas określony,
 • zniesienie powszechności zakazu konkurencji
 • zmiany w treści umów o pracę,
 • prawo do równoległego zatrudnienia
 • wniosek o bezpieczniejsze warunki pracy
 • prawo pracownika do bezpłatnych szkoleń
 • rozszerzenie zakresu informowania o stosunku pracy
 • ochrona pracownika przed zwolnieniem
 • kolejne obowiązki i odpowiedzialność pracodawcy za informowanie o warunkach pracy i płacy w art. 94 KP
 • projektowane karanie pracodawców za niewypełnianie nowych obowiązków – nowe wykroczenia w art. 281 KP,
 1. Kolejne zmiany w prawie pracy
 • projektowane zmiany zakresie kontrolowania trzeźwości pracowników oraz obecności w organizmie środków odurzających,
 • praca zdalna i hybrydowa
 • definicja pracy zdalnej
 • zasady wprowadzania pracy zdalnej
 • prawa i obowiązki stron stosunku pracy podczas pracy zdalnej
 • czasowa praca zdalna i zasady, na jakich pracownicy będą mogli z niej korzystać
 • rozliczenie czasu pracy
 • kontrolowanie i nadzorowanie wykonywania pracy poza siedzibą firmy
 • przepisy wewnątrzzakładowe
 • dokumenty w formie papierowej lub elektronicznej
 1. Dyrektywa Work-life balance – nowe przepisy mają obowiązywać od  sierpnia 2022r.
 • urlop ojcowski – zasady udzielania i wymiar
 • urlop opiekuńczy
 • „ siła wyższa” nowe pojęcie
 • elastyczna organizacja pracy – nowe uprawnienie pracownicze i nowa forma ochrony pracowników
 • zmiana zasad i wymiaru wykorzystywania urlopu rodzicielskiego
 • łączenie pracy z urlopem rodzicielskim
 • zasady udzielania nowych urlopów i prawo do wynagrodzenia
 1. Szczególne przepisy związane ze stanem zagrożenia epidemiologicznego
 • zaległy urlop
 • badania profilaktyczne i szkolenia w dziedzinie bhp
 • udzielanie dni wolnych płatnych
 • pozostawanie w dyspozycji w razie pracy zdalnej, przestoju, urlopu
 • czas pracy
 1. Dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników w 2022 r.:
 • zasady prowadzenia akt osobowych – stanowiska PIP i Ministerstwa Pracy
  zasady prowadzenia innej dokumentacji pracowniczej
  zasady obowiązujące w przypadku zmiany postaci dokumentacji pracowniczej z papierowej na elektroniczną i z elektronicznej na papierową
 • Najczęściej pojawiające się wątpliwości i problemy przy wypełnianiu świadectwa pracy – analiza przypadków
 • powtarzające się błędy ujawniane w czasie kontroli PIP

 

 1. Przegląd pozostałych zmian wprowadzonych w 2022 roku oraz projektowanych zmian w przepisach

 

 

Odpłatność:

385 zł. - pozostałe podmioty za szkolenie
365 zł. - członkowie O/O w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty na nasze konto do dnia 08 września 2022r. 

Warunkiem korzystania ze zniżek w opłacie za kurs jest co najmniej roczne członkostwo w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i terminowe opłacanie składek.

Informacje dodatkowe

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) zgodnie z ogólnymi warunkami świadczenia usług szkoleniowych Oddziału Okręgowego w Kielcach (kliknij tutaj). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym zaświadczeniem.

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.

ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce

tel. 41 368 60 68
tel. 41 368 66 03
fax 41 368 66 18

szkolenia@kielce.skwp.pl
biuro@kielce.skwp.pl

ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757