Miasto:
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Opłata:
440,- zł od osoby
418,- zł członkowie SKwP O/O w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie

Podróże służbowe 2022.

12 września 2022 roku;  godz. 09:00

szkolenie stacjonarne

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi podróży służbowych krajowych oraz zagranicznych z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa oraz interpretacji.

 Adresaci:

Pracownicy działów księgowych oraz biur rachunkowych odpowiedzialni za rozliczenie podróży służbowych krajowych oraz zagranicznych, zarówno z punktu widzenia prawa pracy, jak również z punktu widzenia podatkowego.

Wykładowca - Marcin Górski. Adwokat. Doradca podatkowy. Właściciel Kancelarii Adwokackiej oraz Kancelarii Doradztwa podatkowego.  Doradzał oraz reprezentował Klientów w skomplikowanych sprawach podatkowych.  Klientami Pana Mecenasa są zarówno Klienci krajowi, jak również Klienci zagraniczni.  Szerokie spektrum obsługiwanych branż.  Handel, produkcja, świadczenie usług, a w ich ramach branża auto – moto, branża budowlana i deweloperska, transport, spedycja, logistyka, gospodarka odpadami, przemysł ciężki, opieka zdrowotna, rynki finansowe.  Doświadczony wykładowca z zakresu podatków i prawa.  Wykładowca szkół wyższych. Ponad dwudziestoletnie doświadczenie doradcze oraz szkoleniowe.  Główne specjalizacje to podatek od towarów i usług (VAT), podatek dochodowy od osób prawnych (CIT), amortyzacja podatkowa, podatek u źródła (WHT) oraz ceny transferowe (TP), postępowania podatkowe oraz postępowania sądowo – administracyjne w sprawach podatkowych.

Czas trwania kursu:  8h

Odpłatność:

440 zł. - pozostałe podmioty za szkolenie
418 zł.  - członkowie SKwP O/O w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty na nasze konto do dnia 8 września  2022r.

Warunkiem korzystania ze zniżek w opłacie za kurs jest co najmniej roczne członkostwo w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i terminowe opłacanie składek.

Program szkolenia:

I. Definicja podróży służbowej.

1. Znaczenie wyjazdu poza siedzibę/stałe miejsce wykonywania pracy.
1.1. Znaczenie siedziby firmy.
1.2. Znaczenie stałego miejsca wykonywania pracy.
1.3. Miejsce wykonywania pracy oznaczone punktowo a podróż służbowa.
1.4. Miejsce wykonywania pracy oznaczone terytorialnie a podróż służbowa.
1.5. Zmienne miejsce wykonywania pracy a podróż służbowa.
2. Znaczenie polecenia wyjazdu służbowego. Polecenie wyjazdu służbowego a polecenie służbowe.
3. Znaczenie konieczności wykonywania zadania służbowego. Zadanie służbowe a normalne/typowe świadczenie pracy.
4. Podróże służbowe a delegowanie.
5. Zagraniczna podróż służbowa a konieczność wystawienia dokumentu A 1.
6. Podróż służbowa a podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
7. Podróże osób niebędących pracownikami.

II. Czas i miejsce rozpoczęcia oraz zakończenia podróży służbowej.

1. Znaczenie miejsca pobytu stałego/czasowe.
2. Miejsce pobytu stałego/czasowego a obowiązki meldunkowe.
3. Koszty ponoszone w obrębie miejsca pobytu stałego/czasowego a koszty podróży służbowej.
4. Środek transportu a czas i miejsce rozpoczęcia oraz zakończenia zagranicznej podróży służbowej.
5. Podróże służbowe mieszane. Znaczenie czasu oraz miejsca rozpoczęcia oraz zakończenia podróży służbowej zagranicznej dla potrzeb naliczania diety za odcinek krajowy.
6. Faktyczne wykonywanie pracy w trakcie podróży służbowej.
7. Polecenie wyjazdu służbowego a rozliczenie kosztów podróży służbowej.

III. Świadczenia zapewniane/należności zawracane w związku z podróżą służbową – ogólne charakterystyka.

1. Źródła prawa. Jak postępować w przypadku pracowników zatrudnionych w sferze budżetowej ? Jak postępować w przypadku pracowników zatrudnionych w sferze komercyjnej ? Jak postępować w przypadku osób niebędących pracownikami ? Możliwość oraz zakres odmiennej regulacji.
2. Kiedy świadczenie jest zapewniane ? Kiedy należność jest zwracana ? Co należy rozliczać w rozliczeniu kosztów podróży służbowej ?
3. Należności zwracane w kwotach zryczałtowanych. Należności zwracane w oparciu o wydatki faktycznie poniesione.

IV. Wyżywienie w trakcie podróży służbowej.

1. Definicja diety. Diety w podróżach służbowych krajowych. Diety w podróżach służbowych zagranicznych. Planowane zmiany.
2. Wyjaśnienie pojęć mogących mieć znaczenie dla naliczania diet tj.: co znaczy „doba”, „od”, „do” oraz „ponad” ?
3. Obowiązek pomniejszenia diety w przypadku zapewnienia całodziennego albo częściowego wyżywienia. Jak postępować w przypadku podróży służbowych krajowych ? Jak postępować w przypadku podróży służbowych zagranicznych ? Mechanizm naliczania diet a mechanizm dokonywania potracenia.
4. Wyżywienie w hotelu a obowiązek pomniejszenia diety.
5. Zapewnienie wyżywienia przez stronę goszczącą a obowiązek pomniejszenia diety.
6. Konsumpcja z kontrahentem a obowiązek pomniejszenia diety.
7. Przypadek szczególny. Podróże służbowe zagraniczne. Diety właściwe dla miejsca docelowego czy diety tranzytowe ? Co w przypadku jeżeli jest kilka miejsc docelowych ? Dieta właściwa a dieta dojazdowa.

V. Nocleg w trakcie podróży służbowej.

1. Kiedy zwrot wydatków faktycznie poniesionych ? Kiedy ryczałt ?
2. Co w przypadku zwrotu wydatków faktycznie poniesionych ponad limit ?
3. Nocleg osoby niebędącej w podróży służbowej.

VI. Zwrot kosztów przejazdu oraz zwrot kosztów poruszania się komunikacją miejscową.

1. Zwrot kosztów przejazdu a zwrot kosztów poruszania się komunikacją miejscowa – podobieństwa i różnice.
2. Zwrot kosztów przejazdu. Zasada ogólna. Wyjątek – podróż samochodem prywatnym pracownika.
3. Zwrot kosztów poruszania się komunikacją miejscową. Definicja komunikacji miejscowej. Podróże służbowe krajowe a podróże służbowe zagraniczne – podobieństwa i różnice.
4. Kiedy ryczałt ? Kiedy zwrot wydatków faktycznie poniesionych ? Jak rozliczyć taksówki ?

VII. Zwrot innych uzasadnionych oraz udokumentowanych wydatków.

1. Przejazd autostradami płatnymi.
2. Koszty związane z parkowaniem samochodu.
3. Wynajem samochodu w trakcie podróży służbowej.
4. Ubezpieczenie w trakcie podróży służbowej.
5. Prowizje/różnice kursowe w związku z korzystaniem z kantoru albo w związku z wypłatą środków z bankomatu.

VIII. Rozliczenie kosztów podróży służbowej.

1. Kiedy ryczałt ? Kiedy zwrot wydatków faktycznie poniesionych ?
2. Faktura na firmę czy faktura na pracownika ?
3. Co w przypadku braku faktury ? Znaczenie oświadczeń pracowników.
4. Kiedy zaliczka w trakcie podróży służbowej ? Przypadek podróży służbowych krajowych oraz podróży służbowych zagranicznych. Zaliczka w walucie polskiej. Zaliczka w walucie obcej. Kiedy różnice kursowe.
5. Znaczenie terminu rozliczenia delegacji.

IX. Podróże służbowe/podróże a przychód/podstawa wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne.

1. Regulacja podstawowa. Znaczenie przepisów Rozporządzenia. Przypadek pracowników. Przypadek osób niebędących pracownikami.
2. Analiza konkretnych przypadków. Wyżywienie ponad wysokość diet. Potracenie z diet a obowiązek rozpoznania przychodu/zwiększenia podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne. Zwrot kosztów noclegu ponad limit.
3. Zwolnienie dla podróży służbowych a zwolnienie dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

X. Podróże służbowe/podróże a koszty uzyskania przychodów.

1. Zasada ogólna oraz wyjątki od zasady ogólnej. Koszty używania samochodu firmowego. Koszty używania samochodu prywatnego pracownika. Koszty używania samochodu osoby niebędącej pracownikiem.

XI. Podróże służbowe a podatek u źródła.

1. Wynajem samochodu na firmę a podatek u źródła.
2. Wynajem samochodu na pracownika a podatek u źródła.

XII. Podróże służbowe a VAT.

1. Kiedy można odliczyć podatek naliczony w związku z kosztami podróży służbowej ? Na kogo powinna być wystawiona faktura ?
2. Podróż służbowa zagraniczna a import usług. Analiza konkretnych przypadków. Bilety lotnicze. Nocleg. Wynajem samochodów.

 

 

  • Informacje dodatkowe

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) zgodnie z ogólnymi warunkami świadczenia usług szkoleniowych Oddziału Okręgowego w Kielcach (kliknij tutaj). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym zaświadczeniem.

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.

ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce

tel. 41 368 60 68
tel. 41 368 66 03
fax 41 368 66 18

szkolenia@kielce.skwp.pl
biuro@kielce.skwp.pl

ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757