Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG – z uwzględnieniem zmian w 2019 r. i w 2020 r.

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG – z uwzględnieniem zmian w 2019 r. i w 2020 r.

Miasto:
Kielce
Data rozpoczęcia:
2019-10-30
Typ:
Kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
340,- zł od osoby,
320,- zł dla członków wspierających i jednostek budżetowych.
zapisz się

 

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

– z uwzględnieniem zmian w 2019 r. i w 2020 r.

 

30 października 2019r.  godz. 1015

Szkolenie skierowane jest do księgowych, przedsiębiorców, pracowników biur rachunkowych oraz osób odpowiedzialnych w firmach za rozliczanie zobowiązań podatkowych.

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z aktualnymi przepisami dotyczącymi podatku    od towarów i usług (VAT).

Prowadzący – Pan Tomasz Wojewoda - doradca podatkowy, wysokiej klasy ekspert z  zakresu prawa podatkowego,  wykładowca oraz autor publikacji.

Odpłatność:          · 320 zł.  - członkowie wspierający i jednostki budżetowe

                                  · 340  zł. - pozostałe podmioty

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia do dnia 23 października 2019r. dokonanie wpłaty na nasze konto.

Program szkolenia:

 • Zmiany, od 1 listopada 2019 r., w zakresie likwidacji odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych i wprowadzenia obowiązkowego split payment dla branż dotychczas objętych odwrotnym obciążeniem, po przekroczeniu ustawowego limitu kwotowego.
 • Zmiany, od 1 listopada 2019 r., w zakresie stosowania mechanizmu podzielonej płatności (split payment), wprowadzenie możliwości regulowania z rachunku VAT innych podatków, niż VAT, dokonywania zapłaty za więcej niż jedną fakturę w ustawowo określonych przypadkach itp.
 • Zmiany, od 1 listopada 2019 r., w zakresie odpowiedzialności solidarnej nabywcy za zaległości podatkowe sprzedawcy.
 • Zmiany, od 1 listopada 2019 r., w zakresie stawki VAT na książki, gazety, czasopisma itp.
 • Utworzenie od 1 września 2019 r., wykazu podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT prowadzonego prze Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (tzw. biała lista) – konsekwencje dla podatników.
 • Zmiana, od 1 września 2019 r., definicji pierwszego zasiedlenia i skutki dla podatników w zakresie stosowania zwolnienia z VAT w przypadku sprzedaży nieruchomości.
 • Zmiany, od 1 września 2019 r., w zakresie stosowania tzw. sankcji VAT – owskiej (dodatkowe zobowiązanie podatkowe).
 • Zmiany, od 1 września 2019 r., w zakresie rozszerzenia katalogu czynności wykluczających możliwość stosowania zwolnienia podmiotowego z VAT.
 • Zmiany, od 1 stycznia 2020 r., w zakresie wystawiania faktur do sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej pod warunkiem, że paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera NIP nabywcy. Sankcje za nieprzestrzeganie przepisu.
 • Wprowadzenie, od 1 kwietnia 2020 r., uproszczeń w przypadku rozliczania VAT-u należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej.
 • Zmiany, od 1 kwietnia 2020 r., w zakresie zastąpienia deklaracji VAT-7 i VAT-7K przez przesyłanie nowej deklaracji łącznie z ewidencją w formie pliku JPK. Szczególe przepisy przejściowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców.
 • Zmiany, od 1 kwietnia 2020 r., w zakresie ustanowienia nowej matrycy stawek VAT, wprowadzenia instytucji wiążącej informacji stawkowej oraz zastąpienia obecnego PKWiU klasyfikacją CN (dla towarów) lub PKWiU 2015 (dla usług).
 • Zmiany, od 1 maja 2019 r., w zakresie wprowadzenia kas rejestrujących online przesyłających dane do Centralnego Repozytorium Kas, możliwość korzystania ze starych kas fiskalnych, obowiązek wymiany kas fiskalnych, okresy przejściowe dla poszczególnych grup podatników, ulga na nabycie kasy rejestrującej itp.
 • Zmiany, od 1 stycznia 2019 r., w zakresie VAT:

-    Zmiany w zakresie tzw. „złych długów”, skrócenie okresu uprawdopodobnienia nieściągalności wierzytelności.

-    Nowe przepisy dotyczące opodatkowania bonów, voucherów i kart podarunkowych.

 • Pozostałe zmiany.
 • Refakturowanie usług – zasady rozliczeń, moment powstania obowiązku podatkowego, refakturowanie mediów przy najmie lokali użytkowych i mieszkalnych, orzecznictwo TSUE.
 • Międzynarodowe transakcje łańcuchowe, Wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne – zasady opodatkowania VAT, określenie miejsca dostawy itp. (praktyka i orzecznictwo TSUE).
 • Faktury korygujące i noty korygujące – zasady rozliczeń podatkowych, rabaty, reklamacje, niedobory, zwroty towarów, błędy w fakturach, obligatoryjne elementy faktury korygującej i noty korygującej, forma potwierdzenia odbioru faktury korygującej, korekta wielu faktur dla jednego odbiorcy, terminy rozliczeń.
 • Anulowanie faktur.
 • Zasady rozliczania zaliczek w obrocie krajowym, moment powstania obowiązku podatkowego, zaliczki przy dostawie nieruchomości, zasady wystawiania faktur zaliczkowych, nadpłaty, zasady potrącania VAT – u naliczonego przez nabywcę.
 • Opodatkowanie zaliczek przy WDT, WNT, eksporcie towarów oraz imporcie i eksporcie usług.
 • Kursy walut stosowane na gruncie VAT.
 • Potrącanie VAT – u naliczonego z faktur wystawionych przez podmioty nie zarejestrowane jako podatnik VAT.
 • Odliczanie podatku VAT z faktur zawierających tzw. błędy mniejszej wagi (np. błąd w nazwie lub adresie nabywcy bądź sprzedawcy, błąd w NIP-ie, błąd w dacie sprzedaży itp.).
 • Odliczanie podatku VAT z faktur zawierających błędy dotyczące kwoty podatku, stawki itp.
 • Czynności nieodpłatne: użyczenia, prezenty, nagrody, przekazanie i zużycie towarów oraz świadczenie usług na potrzeby reprezentacji i reklamy, prezenty o małej wartości, drukowane materiały reklamowe bądź informacyjne, próbki, świadczenia na rzecz pracowników, świadczenia finansowane z ZFŚS, świadczenia wynikające
  z przepisów BHP (środki higieny osobistej, odzież robocza i ochronna, napoje: kawa, herbata, soki itp.), darowizny, świadczenie usług bez pobrania należności – zasady rozliczania na gruncie VAT.
 • Przypadki, gdy świadczenia na cel reprezentacji i reklamy oraz na potrzeby osobiste pracowników nie podlegają opodatkowaniu VAT – em.
 • Spotkania i wyjazdy integracyjne, szkolenia pracowników – zasady rozliczania na gruncie VAT.
 • Zasady potrącania podatku VAT naliczonego np.:

-    terminy i warunki do odliczania podatku naliczonego w transakcjach krajowych i międzynarodowych,

-    zasady potrącania podatku naliczonego w przypadku wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów, importu usług, odwrotnego obciążenia,

-    potrącanie VAT –u naliczonego w przypadku zakupu usług budowlanych, transportowych, najmu, leasingu, licencji, „media” itp.,

-    zasady potrącania podatku naliczonego w przypadku wpłaty zaliczek,

-    terminy do zmniejszania podatku naliczonego w związku z korektą transakcji.

 • Najczęściej występujące problemy praktyczne związane z potrącaniem podatku naliczonego - zakup usług gastronomicznych i noclegowych, zakup usług cateringowych, premie pieniężne, zakupy inwestycyjne, ubezpieczenie przy leasingu samochodów itp.
 • Wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów – możliwość potrącenia VAT naliczonego (np. wydatki na zakup alkoholu, nieodpłatne świadczenia itp.).
 • Zasady rozliczania wydatków związanych z samochodami na gruncie ustawy o podatku od towarów  i  usług.
 • Zasady ewidencjonowania sprzedaży w kasie rejestrującej, czynności zwolnione z obowiązku ewidencjonowania w kasie, terminy do założenia kas rejestrujących, zaliczki, zwroty towarów, rabaty, pomyłki, czynności nieodpłatne, paragony fiskalne itp.
 • Katalog towarów i usług podlegających bezwzględnemu obowiązkowi rejestracji w kasie w przypadku dostaw dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.
 • Zasady ustalania podstawy opodatkowania VAT – em np.:

-    zasady rozliczania skont,

-    konieczność wliczania, w niektórych przypadkach, kosztów dodatkowych transakcji, takich jak koszty transportu czy ubezpieczenia, do podstawy opodatkowania świadczenia głównego,

-    kwoty wyłączone z podstawy opodatkowania,

-    zasady ustalania podstawy opodatkowania VAT – em przy nieodpłatnym przekazaniu lub zużyciu towarów oraz przy nieodpłatnym świadczeniu usług,

-    podstawa opodatkowania w transakcjach zagranicznych.

 • Terminy i zasady rozliczania podatku VAT należnego np.:

-    zasady powstawania obowiązku podatkowego,

-    usługi i dostawy wykonywane częściowo,

-    obowiązek podatkowy przy usługach i dostawach towarów o charakterze ciągłym lub okresowym,

-    zasady określania momentu dokonania dostawy towaru oraz momentu wykonania usługi i ich znaczenie dla momentu powstania obowiązku podatkowego,

-    szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego np.: dostawa „mediów” (dostarczania wody ciepła, odprowadzania ścieków itp.) i usług komunalnych, usługi budowlane, usługi najmu, dzierżawy, leasingu, usługi stałej obsługi prawnej i biurowej, usługi ochrony i dozoru mienia itp.,

-    obowiązek podatkowy w przypadku dostaw gruntów, budynków, budowli i lokali, świadczenia usług transportowych, licencji, praw autorskich, itp.

 • Zasady wystawiania faktur np.:

-    terminy do wystawiania faktur i ich wpływ na moment powstania obowiązku podatkowego,

-    wystawianie faktur w przypadku otrzymania zaliczek,

-    przypadki i zasady wystawiania faktur na żądanie.

 • Zasady wystawiania i rozliczania faktur, obligatoryjne elementy faktury, duplikaty faktur, sprzedaż ciągła, faktury zbiorcze, zasady przesyłania faktur w formie elektronicznej itp.
 • Zasady rozliczania importu usług (moment powstania obowiązku podatkowego, podstawa opodatkowania, rabaty, korekty, kursy walut, zasady dokumentowania, deklaracje itp.).
 • Zasady rozliczania usług wykonywanych poza granicami RP, moment powstania obowiązku podatkowego, podstawa opodatkowania, rabaty, korekty, kursy walut, dokumentowanie, deklaracje.
 • Zasady rozliczania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, moment powstania obowiązku podatkowego, warunki stosowania stawki 0%, dokumentowanie, podstawa opodatkowania, rabaty, korekty, kursy walut.
 • Zasady rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz importu towarów (moment powstania obowiązku podatkowego, podstawa opodatkowania, dokumentowanie, rabaty, korekty, kursy walut itp.).
 • Zasady rozliczania eksportu towarów (moment powstania obowiązku podatkowego, podstawa opodatkowania, rabaty, korekty, kursy walut, dokumentowanie, eksport bezpośredni i pośredni, warunki stosowania stawki 0% itp.).
 • Towary i usługi objęte odwrotnym obciążeniem, odwrotne obciążenie
  w przypadku usług budowlanych i budowlano montażowych, definicja podwykonawcy, dostawa towarów w ramach usług budowlanych, zasady rozliczeń itp.
 • Pozostałe zagadnienia.
 • Odpowiedzi na pytania uczestników.
zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 41 368 60 68 
fax. 41 368 66 18
e-mail: szkolenia@kielce.skwp.pl
Pracujemy w godz. 7.30 - 15.30

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@kielce.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO