Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH - z uwzględnieniem zmian w 2019 r. i od 1 stycznia 2020 r.

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH - z uwzględnieniem zmian w 2019 r. i od 1 stycznia 2020 r.

Miasto:
Kielce
Data rozpoczęcia:
2019-10-28
Typ:
Kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
340,- zł od osoby,
320,- zł dla członków wspierających i jednostek budżetowych.
zapisz się

 

 

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH
- z uwzględnieniem zmian w 2019 r. i od 1 stycznia 2020 r.

 

28 październik 2019r.  godz. 1015

 

Szkolenie skierowane jest do księgowych, przedsiębiorców, pracowników biur rachunkowych oraz osób odpowiedzialnych w firmach za rozliczanie zobowiązań podatkowych.

 

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z aktualnymi przepisami dotyczącymi podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych.

Prowadzący – Pan Tomasz Wojewoda - doradca podatkowy, wysokiej klasy ekspert z  zakresu prawa podatkowego,  wykładowca oraz autor publikacji.

Odpłatność:          · 320 zł.  - członkowie wspierający i jednostki budżetowe

                                   · 340  zł. - pozostałe podmioty

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia do dnia 21 października 2019r. dokonanie wpłaty na nasze konto.

Program szkolenia:

 1. Nowe regulacje, od 1 stycznia 2020 r., w zakresie wyłączenia wydatków z kosztów uzyskania przychodów, w przypadku dokonywania zapłaty za faktury na rachunek kontrahenta inny, niż podany w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, po przekroczeniu ustawowego limitu kwotowego.
 2. Nowe regulacje, od 1 stycznia 2020 r., w zakresie wyłączenia wydatków z kosztów uzyskania przychodów, w przypadku dokonywania zapłaty za faktury z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności, w ustawowo określonych przypadkach.
 3. Zmiany, od 1 stycznia 2020 r., w zakresie wprowadzenia możliwości zmniejszenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym o zaliczoną do przychodów należnych wartość wierzytelności, która nie została uregulowana lub zbyta
  w ustawowo określonym terminie.
 4. Podwyższenie, od 1 stycznia 2020 r., limitu kwotowego warunkującego możliwość uznania za małego podatnika.
 5. Wprowadzenie, od 1 stycznia 2020 r., możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów części kapitału zatrzymanego w spółce w postaci dopłat lub zysku przekazanego na kapitał zapasowy lub rezerwowy.
 6. Zmiany, od 1 sierpnia 2019 r., w zakresie zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia otrzymanych przez podatnika do ukończenia 26 roku życia.
 7. Wprowadzenie, od 1 stycznia 2020 r., obowiązku dokonywania wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług oraz niepodatkowych należności budżetowych na rachunek urzędu skarbowego przy użyciu indywidualnego rachunku podatkowego identyfikującego podatnika lub płatnika (indywidualny rachunek podatkowy).
 8. Najważniejsze zmiany od 1 stycznia 2019 r.:
 • Wprowadzenie limitu kwotowego w przypadku zaliczania do kosztów uzyskania przychodów rat leasingowych, czynszu najmu itp., jeżeli przedmiotem umowy są samochody osobowe.
 • Ograniczenie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków eksploatacyjnych związany z użytkowaniem samochodów osobowych zaliczonych do środków trwałych podatnika lub wykorzystywanych na podstawie umowy leasingu, najmu itp., w przypadku nie prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.
 • Ograniczenie w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów wydatków związany z użytkowaniem samochodu osobowego będącego własnością podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, nie wprowadzonego do ewidencji środków trwałych.
 • Obniżenie stawki podatku dochodowego od osób prawnych do 9%, dla niektórych podatników.
 • Zmiany w zakresie definicji podmiotów powiązanych i prowadzenia dokumentacji cen transferowych, w przypadku transakcji kontrolowanych z podmiotami powiązanymi.
 • Nowe zasady rozliczania strat podatkowych.
 • Zwolnienie z podatku odszkodowań, w przypadku wystąpienia szkody w środku trwałym.
 • Wprowadzenie możliwości posługiwania się kopią certyfikatu rezydencji, w ustawowo określonych przypadkach.
 • Zmiany w zakresie obowiązków płatnika w przypadku poboru podatku u źródła z tytułu należności wypłacanych podmiotom zagranicznym oraz z tytułu wypłacanych dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych.
 • Ulga termomodernizacyjna.
 • Pozostałe zmiany.
 1. Koszty uzyskania przychodów między innymi:

a) Zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na reprezentację, reklamę, sponsoring, udział w targach i imprezach reklamowych oraz sprzedaż premiową.

b) Zasady zaliczania podatku VAT należnego i naliczonego do kosztów uzyskania przychodów.

c)  Koszty egzekucji i postępowania sądowego, kary umowne, odszkodowania, naprawy gwarancyjne, rękojmia za wady - warunki zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów.

d) Świadczenia na rzecz pracowników, menedżerów, zleceniobiorców, udziałowców, akcjonariuszy, członków zarządu, rad nadzorczych, komisji rewizyjnych itp. – zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów, wydatki nie stanowiące kosztów podatkowych.

 1.  Spotkania i wyjazdy integracyjne, szkolenia pracowników – warunki zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów, zasady opodatkowania przychodów u pracowników, zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.
 2. Wydatki na nabycie programów komputerowych – zasady zaliczania bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów, programy komputerowe nie zaliczane
  do wartości niematerialnych i prawnych.

g) Zaniechane inwestycje – warunki uznania wydatków za koszt podatkowy.

 1. Zasady rozliczania kosztów w czasie (moment zaliczania wydatku do kosztów, koszty bezpośrednie i pośrednie różnice w rozliczeniach podatkowych, rozliczanie kosztów na przełomie lat podatkowych, koszty zapłacone i poniesione, prenumeraty, ubezpieczenia, czynsz inicjalny w umowach leasingowych, remonty, usługi wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, zaliczki itp.).
 2. Straty w środkach trwałych i obrotowych – warunki zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, dokumentowanie itp.
 3. Inwestycje w obcych środkach trwałych - zasady amortyzacji, warunki zaliczania strat do kosztów uzyskania przychodów.
 4. Umorzenie, przedawnienie i sprzedaż wierzytelności – zasady rozliczeń podatkowych.
 5. Koszty finansowania dłużnego, ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów odsetek np. od pożyczek, kredytów itp.
 6. Przepisy limitujące wysokość kosztów uzyskania przychodów związanych z umowami o usługi niematerialne (np. umowy licencyjne, usługi doradcze, zarządzania i kontroli), w przypadku transakcji z podmiotami powiązanymi.
 7. Zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od fabrycznie nowych środków trwałych.
 8. Rabaty, skonta, opusty cenowe, zwroty towarów, premie pieniężne – zasady rozliczania u sprzedawcy i nabywcy, zasady dokonywania korekt na bieżąco, przypadki, w których należy dokonać wstecznej korekty przychodów i kosztów, kursy walut stosowane w przypadku korekt itp., zasady rozliczania korekt przychodów i kosztów uzyskania przychodów w przypadku wystawienia (otrzymania) faktur korygujących zwiększających.

18.    Zasady rozliczania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych, moment powstania przychodu należnego, kursy walut, zaliczki, rabaty itp.,

19.    Różnice kursowe - zasady rozliczeń podatkowych (np. kursy walut przy rozliczaniu zagranicznych podróży służbowych, zaliczek itp.).

20.    Pożyczki, kredyty, odsetki od pożyczek i zobowiązań – zasady rozliczeń, moment zaliczenia do kosztów podatkowych (np. kapitalizacja odsetek, umorzenie odsetek itp.).

21.    Użyczenia, darowizny, dotacje i nieodpłatne świadczenia - zasady rozliczeń podatkowych.

22.    Obowiązki firmy jako płatnika:

 1. Obowiązek składania PIT – 11 w przypadku nieodpłatnych świadczeń dla kontrahentów oraz sytuacje, w których firmy nie muszą składać tych informacji,
 2. Świadczenia na rzecz pracowników, członków zarządu, rad nadzorczych, kontrakty menedżerskie, umowy zlecenia i o dzieło – zasady poboru podatku dochodowego od osób fizycznych, zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
 3. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. i jego korzystne skutki w zakresie opodatkowania przychodów pracowników z tytułu nieodpłatnych świadczeń otrzymanych od pracodawcy.

23.    Pozostałe zagadnienia.

24.    Odpowiedzi na pytania uczestników.

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 41 368 60 68 
fax. 41 368 66 18
e-mail: szkolenia@kielce.skwp.pl
Pracujemy w godz. 7.30 - 15.30

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@kielce.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO