Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

Podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

Miasto:
Kielce
Data rozpoczęcia:
trwa nabór
Typ:
Kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
340,- zł od osoby,
320,- zł dla członków wspierających i jednostek budżetowych.
zapisz się

 

 

 

  

 

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
 PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

  

                                                        

                                                     

      Termin szkolenia podamy po zebraniu odpowiedniej ilości zgłoszeń 

 

                                                   godz. 930

 

Cel szkolenia: przekazanie szczegółowych informacji z zakresu zmian  w podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Adresaci: osoby pracujące w działach finansowych i księgowych, właściciele i pracownicy biur rachunkowych, osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Prowadząca – Pani Lucyna Tarnowska - ekspert z dziedziny pdof  z wieloletnim doświadczeniem w pracy w organach skarbowych, wykładowca cieszący się uznaniem uczestników szkoleń.

 

Odpłatność:   320 zł. – członkowie wspierający i jednostki budżetowe

                         • 340 zł. pozostałe podmioty   

 

 

Trwa nabór

 

Program szkolenia:

 

1.  Zmiany przepisów na 2018 r.

a)   Opłata recyklingowa ( przychody i koszty )

b)  Wzór  oświadczenia o wyborze oraz rezygnacji opodatkowania działalności gospodarczej   
        według podatku liniowego 19%

c) Podwyższenie limitu wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych
       i prawnych umożliwiających jednorazowe zaliczenie wydatków na ich nabycie
      do kosztów uzyskania przychodów

d)  Doprecyzowanie przepisów umożliwiających zaliczenie do kosztów:

      - wierzytelności odpisanych jako nieściągalne

      - strat z tytułu odpłatnego zbycia wierzytelności

      - umorzonych wierzytelności

e) Uregulowanie zaliczenia do kosztów odpisów amortyzacyjnych od wartości
        początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych
        nieodpłatnie ( spadek, darowizna ), jeżeli nabycie to korzysta ze zwolnienia
        od podatku od spadków i darowizn

f) Nowe uregulowania mające na celu ograniczenie wysokości zaliczanych do kosztów
      uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od niektórych wartości
      niematerialnych i prawnych oraz wydatków z tytułu opłat i należności za korzystanie
      z nich, w sytuacji gdy uprzednio te wartości niematerialne i prawne lub prawa były
      własnością podatnika, a następnie zostały przez niego zbyte.

 g) Likwidacja obowiązku zawiadamiania o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów
      i rozchodów oraz o jej prowadzeniu przez biuro rachunkowe

h)  Kwota wolna od podatku

i)  Podatek dochodowy od przychodów z tytułu własności niektórych nieruchomości,
       których wartość początkowa przekracza 10.000.000 zł

j) Wprowadzenie braku  obowiązku wpłacania zaliczki, jeżeli podatek należny nie
      przekracza 1.000 zł

k)  Nowe brzmienie załącznika nr 1 ( Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych )

l)   Zmiany w ryczałcie ewidencjonowanym

2. Najnowsze interpretacje Min. Fin. i orzecznictwo SA

3. Przychody z działalności gospodarczej

a) Moment powstania przychodu

b) Pozostałe rodzaje przychodów z działalności gospodarczej

      -  odpłatne zbycie składników majątkowych

           -  dotacje, subwencje, dopłaty, nieodpłatne świadczenia

           - odsetki od lokat terminowych i innych form oszczędzania, przechowywania lub inwestowania

          -  przychody z tytułu otrzymanych zaliczek u podatników rejestrujących przychód na

              kasach rejestrujących

           -   inne

c) Katalog wyłączeń z przychodów

      -   zaliczki i inne

d) Korekta przychodów

4. Zwolnienia przedmiotowe

Dotacje, subwencje, dopłaty, refundacje z PFRON, z Urzędu Pracy i środki unijne
na podjęcie działalności gospodarczej i inne

5. Koszty uzyskania przychodów

a) Potrącalność kosztów w czasie

   -   metoda memoriałowa

   -   metoda kasowa

b) Korekta kosztów

c) Koszty odpisów amortyzacyjnych ŚT i WNP

d) Pozostałe koszty

   -   straty w środkach trwałych i wartościach niematerialnych i prawnych / m.in. dot.   
         samochodów, inwestycji w obcych środkach trwałych /

  -   wartość własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci w firmie

       jednoosobowej i w spółce

  -   wierzytelności nieściągalne, odpisy aktualizacyjne i zasady zaliczania ich do kosztów

  -   reprezentacja / poczęstunek dla kontrahenta w firmie, w zakładzie gastronomicznym,  
      wydatki na upominki dla kontrahentów, itp./, reklama, imprezy integracyjne,
      świadczenia medyczne, dokształcanie podatnika i pracownika, szkolenia dla  

      kontrahentów

 -   używanie samochodów osobowych i ciężarowych

 -   podatek naliczony i należny od towarów i usług (VAT), podatek od wartości dodanej

 -   składki na ubezpieczenie samochodów osobowych

 -    koszty zaniechanych inwestycji / zbycie inwestycji lub ich likwidacja /

 -    zasady zaliczania do  kosztów  należności z tytułu umów o pracę i pokrewnych

 -   zasady zaliczania do kosztów składek na ubezpieczenia społeczne w części   
      finansowanej przez płatnika, składek na FP oraz FGŚP

-    i inne / leasing /

6. Różnice kursowe

a) Dodatnie różnice kursowe

b) Ujemne różnice kursowe

c) Ustalenie różnic kursowych

d) Zasady zaliczania różnic kursowych do przychodów i kosztów

7. Szczególne zasady ustalania dochodu

   -  Księgi rachunkowe

   -  Podatkowa księga przychodów i rozchodów

8.Likwidacja działalności gospodarczej prowadzonej jednoosobowo lub w formie spółki osobowej oraz wystąpienie wspólnika ze spółki osobowej

   -   Zasady ustalania przychodu i dochodu

   -   Przychód zwolniony

   -   Wykaz składników majątku na dzień likwidacji lub wystąpienia wspólnika

9. Odliczenia od dochodu i podatku

Odliczenia od dochodu podatnika składek na ubezpieczenia społeczne

-  Inne odliczenia od dochodu 

-  Odliczenia od podatku  składek na ubezpieczenie zdrowotne

-  Inne odliczenia od podatku

10. Sposoby opodatkowania

-  Podatek wg skali podatkowej                                                                              

-  Podatek liniowy

11. Tryb i termin rozliczeń podatku dochodowego

-  Zaliczki / miesięczne, kwartalne, uproszczone /

-  Zeznania

 

 

 Podstawa prawna:

-  ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych / tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz.200 z późn. zm. /

- ustawa z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne / tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2157 z późn. zm /.

 

 

 

 

 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 41 368 60 68 
fax. 41 368 66 18
e-mail: szkolenia@kielce.skwp.pl
Pracujemy w godz. 7.30 - 15.30

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@kielce.skwp.pl

© 2018 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO