Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

Podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

Miasto:
Kielce
Data rozpoczęcia:
2018-12-06
Typ:
Kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
340,- zł od osoby,
320,- zł dla członków wspierających i jednostek budżetowych.
zapisz się

 

 

 

  

 

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
 PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

  

                                                        

                                                     

                                   06 grudnia 2018r.  godz. 930

 

                                               

Cel szkolenia: przekazanie szczegółowych informacji z zakresu zmian  w podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Adresaci: osoby pracujące w działach finansowych i księgowych, właściciele i pracownicy biur rachunkowych, osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Prowadząca – Pani Lucyna Tarnowska - ekspert z dziedziny pdof  z wieloletnim doświadczeniem w pracy w organach skarbowych, wykładowca cieszący się uznaniem uczestników szkoleń.

 

Odpłatność:   320 zł. – członkowie wspierający i jednostki budżetowe

                         • 340 zł. pozostałe podmioty   

 

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia do dnia   29 listopada 2018r.  oraz dokonanie wpłaty na nasze konto.

 

Zaktualizowany program szkolenia:

1.  Zmiany przepisów na 2018 r.

Opłata recyklingowa ( przychody i koszty )

Wzór  oświadczenia o wyborze oraz rezygnacji opodatkowania działalności gospodarczej według podatku liniowego 19%.

Podwyższenie limitu wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych umożliwiających jednorazowe zaliczenie wydatków na ich nabycie do kosztów uzyskania przychodów.

Doprecyzowanie przepisów umożliwiających zaliczenie do kosztów:

      - wierzytelności odpisanych jako nieściągalne

      - strat z tytułu odpłatnego zbycia wierzytelności

      - umorzonych wierzytelności

Uregulowanie zaliczenia do kosztów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych nieodpłatnie ( spadek, darowizna ), jeżeli nabycie to korzysta ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn.

Nowe uregulowania mające na celu ograniczenie wysokości zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od niektórych wartości niematerialnych i prawnych oraz wydatków z tytułu opłat i należności za korzystanie z nich, w sytuacji gdy uprzednio te wartości niematerialne i prawne lub prawa były własnością podatnika, a następnie zostały przez niego zbyte.

Likwidacja obowiązku zawiadamiania o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz o jej prowadzeniu przez biuro rachunkowe.

Kwota wolna od podatku.

Podatek dochodowy od przychodów z tytułu własności niektórych nieruchomości, których wartość początkowa przekracza 10.000.000 zł.

Wprowadzenie braku  obowiązku wpłacania zaliczki, jeżeli podatek należny nie przekracza 1.000 zł.

Nowe brzmienie załącznika nr 1 ( Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych ).

Jednorazowe środki przyznane na podjęcie działalności gospodarczej.

Koszty odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym.

Obowiązek przekazywania sprawozdania finansowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Ustawa o CEIDG a ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Korekta kosztów.

Wspieranie nowych inwestycji.

Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej a ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zmiany w ryczałcie ewidencjonowanym.

2. Najnowsze interpretacje Min. Fin. i orzecznictwo SA.

3. Przychody z działalności gospodarczej

Moment powstania przychodu.

Pozostałe rodzaje przychodów z działalności gospodarczej

-  odpłatne zbycie składników majątkowych

     -  dotacje, subwencje, dopłaty, nieodpłatne świadczenia

     -  odsetki od lokat terminowych i innych form oszczędzania, przechowywania lub inwestowania

     -  przychody z tytułu otrzymanych zaliczek u podatników rejestrujących przychód na
   kasach rejestrujących

   -   inne

Katalog wyłączeń z przychodów

-   zaliczki i inne

Korekta przychodów

4. Zwolnienia przedmiotowe

Dotacje, subwencje, dopłaty, refundacje z PFRON, z Urzędu Pracy i środki unijne na podjęcie działalności gospodarczej i inne.

5. Koszty uzyskania przychodów

Potrącalność kosztów w czasie

-   metoda memoriałowa

-   metoda kasowa

Korekta kosztów.

Koszty odpisów amortyzacyjnych ŚT i WNP.

Pozostałe koszty.

-   straty w środkach trwałych i wartościach niematerialnych i prawnych / m.in. dot. samochodów, inwestycji w obcych środkach trwałych /

-   wartość własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci w firmie  jednoosobowej i w spółce

-   wierzytelności nieściągalne, odpisy aktualizacyjne i zasady zaliczania ich do kosztów

-   reprezentacja / poczęstunek dla kontrahenta w firmie, w zakładzie gastronomicznym, wydatki na upominki dla kontrahentów, itp./, reklama, imprezy integracyjne, świadczenia medyczne, dokształcanie podatnika i pracownika, szkolenia dla kontrahentów

-   używanie samochodów osobowych i ciężarowych

-   podatek naliczony i należny od towarów i usług (VAT), podatek od wartości dodanej

-   składki na ubezpieczenie samochodów osobowych

-   koszty zaniechanych inwestycji / zbycie inwestycji lub ich likwidacja /

-   zasady zaliczania do  kosztów  należności z tytułu umów o pracę i pokrewnych

-   zasady zaliczania do kosztów składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez płatnika, składek na FP   oraz FGŚP

-   i inne / leasing /

6. Różnice kursowe

Dodatnie różnice kursowe.

Ujemne różnice kursowe.

Ustalenie różnic kursowych.

Zasady zaliczania różnic kursowych do przychodów i kosztów.

7. Szczególne zasady ustalania dochodu

-  Księgi rachunkowe

-  Podatkowa księga przychodów i rozchodów

8.Likwidacja działalności gospodarczej prowadzonej jednoosobowo lub w formie spółki osobowej oraz wystąpienie wspólnika ze spółki osobowej

-   Zasady ustalania przychodu i dochodu

-   Przychód zwolniony

-   Wykaz składników majątku na dzień likwidacji lub wystąpienia wspólnika

9. Odliczenia od dochodu i podatku

Odliczenia od dochodu podatnika składek na ubezpieczenia społeczne

-  Inne odliczenia od dochodu 

-  Odliczenia od podatku  składek na ubezpieczenie zdrowotne

-  Inne odliczenia od podatku

10. Sposoby opodatkowania

-  Podatek wg skali podatkowej                                                                              

-  Podatek liniowy

11. Tryb i termin rozliczeń podatku dochodowego

-  Zaliczki / miesięczne, kwartalne, uproszczone /

-  Zeznania

 

 Podstawa prawna:

-  ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych / tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz.1509 z późn. zm. /

- ustawa z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne / tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2157 z późn. zm /.

 

 

 

 

 

 

 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 41 368 60 68 
fax. 41 368 66 18
e-mail: szkolenia@kielce.skwp.pl
Pracujemy w godz. 7.30 - 15.30

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@kielce.skwp.pl

© 2018 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO