Miasto:
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Opłata:
300,- zł od osoby
285,- zł członkowie O/O w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie

20 września 2022 roku;  godz. 9:00 

Szkolenie on-line 6 godzin wykładowych

Celem szkolenia jest Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom kompleksowej, szczegółowej, teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu zatrudniania, nawiązywania umów, udzielania urlopów pracownikom niepełnosprawnym. Ważnym atutem szkolenia jest omówienie aktualnego stanu prawnego oraz prowadzenie zajęć przez wieloletniego praktyka, specjalizującego się             w tematyce kadrowo-płacowej.

Prowadząca – Pani Danuta Sowa – specjalista w zakresie kadr i płac z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem zawodowym w działach HR dużych jednostek, ekspert i doradca prowadzący własną praktykę, wieloletni wykładowca kursów i szkoleń, w tym organizowanych przez oddziały Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Jako trener ceniona jest w szczególności za szeroką wiedzę teoretyczną podpartą wieloletnią praktyką, komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktu z uczestnikami.

Odpłatność:      300 zł. - pozostałe podmioty za szkolenie
                              285 zł. - członkowie O/O w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty na nasze konto do dnia 20 września 2022r.

Warunkiem korzystania ze zniżek w opłacie za kurs jest co najmniej roczne członkostwo w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i terminowe opłacanie składek.

Program szkolenia online:

1. Podstawy prawne
2. Ustawa o rehabilitacji
3. Ustalenie stanu zatrudnienia pracowników zgodnie z ustawą - wliczenie do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych pracownika z ustalonym prawem do renty
4. Zaliczenie pracownika do osób niepełnosprawnych
- stopnie niepełnosprawności ,
- orzeczenia wydane przed 1 stycznia 1998 r.,
- kody przyczyny niepełnosprawności,
- schorzenia szczególne
5. Udokumentowanie schorzenia szczególnego orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS
6. Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej:
- ograniczenia w zakresie czasu pracy osoby niepełnosprawnej,
- stosowanie 6-dniowego tygodnia pracy wobec pracownika niepełnosprawnego,
- polecenie dłuższej pracy pracownikowi legitymującemu się niepełnosprawnością,
- organizacja pracy pracownika niepełnosprawnego zatrudnionego na część etatu,
- dopuszczalność pracy nadliczbowej pracownika niepełnosprawnego w stopniu
umiarkowanym,
- czas pracy osoby niepełnosprawnej w razie przedłożenia po przerwie kolejnego
orzeczenia.
7. Wymiar urlopu pracownika niepełnosprawnego:
- ustalenie prawa do pierwszego dodatkowego urlopu z tytułu niepełnosprawności
- prawo do pierwszego dodatkowego urlopu wypoczynkowego dla pracownika
niepełnosprawnego
- prawo do pierwszego urlopu z tytułu niepełnosprawności w razie zmiany etatu
- wymiary urlopów kodeksowego i z tytułu niepełnosprawności pracownika niepełnoetatowego
- wymiar urlopu pracownika niepełnosprawnego zatrudnionego przez część roku
- urlop pracownika po przerwie w legitymowaniu się umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
8.Zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy
9. Wykazanie tzw. efektu zachęty na nowo zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych
- kiedy nie należy ustalać efektu zachęty?
- efekt zachęty według metody ilościowej
- efekt zachęty według metody jakościowej
10. Zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej
11. Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej
12. Zwrot kosztów szkolenia pracownika niepełnosprawnego
13. Dofinansowania
- na kogo przysługuje dofinansowanie
- dofinansowanie na pracownika, który w trakcie zatrudnienia uzyskał status osoby niepełnosprawnej
- dofinansowanie do wynagrodzenia niepełnosprawnego pracownika wypłaconego już po rozwiązaniu umowy o pracę
14. Podmioty, które mogą ubiegać się o - wstrzymanie/wyłączenie z dofinansowania
15. Dokumenty przesyłane do PFRON w celu uzyskania miesięcznego dofinansowania
16. Termin dokonywania wpłaty - obniżenie wpłaty
17. Dofinansowanie do e osób niepełnosprawnych po zmianach
18. Kontrola PFRON
19. Zwrot/wstrzymania dofinansowania

Odpowiedzi na pytania zadawane na czacie w trakcie trwania szkolenia.

Szkolenie trwa 6 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

Szczegóły organizacyjne:

  •  Zajęcia prowadzone przez Internet, za pomocą specjalnej platformy  ClickMeeting umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy na czacie.
  • na wskazane adresy e-mail uczestnik otrzyma  zaproszenie do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji  ClickMeeting, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail
  • Zgłoszeni uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Wymagania techniczne:

  • komputer z głośnikiem/ laptop
  • stabilny dostęp do Internetu,
  • przeglądarka internetowa (preferowana Google Chrome).

Informacje dodatkowe
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) zgodnie z ogólnymi warunkami świadczenia usług szkoleniowych Oddziału Okręgowego w Kielcach (kliknij tutaj). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym zaświadczeniem.

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.

ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce

tel. 41 368 60 68
tel. 41 368 66 03
fax 41 368 66 18

szkolenia@kielce.skwp.pl
biuro@kielce.skwp.pl

ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757