Miasto:
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Opłata:
440,- zł od osoby
418,- zł członkowie O/O w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie

Kodeks Pracy po zmianach od 01.08.2022 r..

25 lipca 2022 roku - godz. 9:00

( 8 godzin lekcyjnych)

Szkolenie prowadzone będzie w formie stacjonarnej

 

Miejsce zajęć: sala wykładowa Oddziału Okręgowego Stowarzyszenia Księgowych w Kielcach, ul. Zagnańska 84a.

Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych z zagadnień dotyczących zatrudnienia pracowników
Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.
UCZESTNICY SZKOLENIA: księgowi, główni księgowi, osoby zajmujące się księgowością i kadrami, dyrektorzy, kierownicy, zastępcy i specjaliści działów kadr i płac, osoby zajmujące się zawodowo zatrudnianiem pracowników, osoby prowadzące biura księgowe, rachunkowe, prawne, osoby chcące usystematyzować wiedzę z zakresu prawa pracy

WYKŁADOWCA: ANNA STOKŁOSA - LL.M. (Waszyngton) - radca prawny. Specjalista prawa pracy, kadr oraz ochrony danych osobowych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Referent międzynarodowych konferencji naukowych. Właściciel kancelarii specjalizującej się w zagadnieniach związanych z prawem pracy. Posiada bogate doświadczenie praktyczne, zarówno na etapie doradztwa, jak też w postępowaniach sądowych. Prowadzi procesy w sprawach z zakresu prawa pracy, reprezentując przede wszystkim przedsiębiorców. Doświadczony szkoleniowiec zagadnień związanych z problematyką zatrudnienia

 

Odpłatność:

440 zł. - pozostałe podmioty za szkolenie
418 zł. - członkowie O/O w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty na nasze konto do dnia 22 lipca  2022r. 

Warunkiem korzystania ze zniżek w opłacie za kurs jest co najmniej roczne członkostwo w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i terminowe opłacanie składek.

PROGRAM SZKOLENIA:

MODUŁ I – ZMIANY OD 01.08.2022 r.

I.  Zmiany w umowach o pracę, warunkach zatrudnienia i wzorach dokumentów

1. Umowa na okres próbny

 1. przedłużenie umowy ponad 3 miesiące o czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy
 2. uzależnienie długości umowy na okres próbny od zamierzonego okresu trwania umowy o pracę na czas określony
 3. ponowne zawarcie umowy na okres próbny
 4. Umowa na czas określony
 5. obowiązek uzasadnienia wypowiedzenia umowy
 6. konsultacje ze związkami zawodowymi
 7. roszczenie pracownika o przywrócenie do pracy albo uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne
 8. jak formułować przyczyny rozwiązania umowy
 9. Zmiana treści umowy o pracę - wzór umowy
 10. Zmiana treści informacji o warunkach zatrudnienia (art. 29 § 3 KP) – wzór informacji
 11. Pracownik delegowany do pracy za granicą – nowy zakres informacji – wzór informacji
 12. Wniosek o zmianę warunków zatrudnienia
 13. Nowe obowiązki informacyjne pracodawcy – wzór informacji
 14. Szkolenia niezbędne do wykonywania określonego rodzaju pracy lub na określonym stanowisku
 15. Zmiana przepisów antydyskrymianacyjnych – aktualizacja informacji dotyczącej równego traktowania w zatrudnieniu (wzór informacji)
 16. Zakaz zakazu jednoczesnego zatrudnienia u innego podmiotu a zakaz konkurencji
 17. Zmiany w uprawnieniach związanych z rodzicielstwem - wdrożenie dyrektywy UE 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów (tzw. work-life balance)
 18. Zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej
 19. Urlop opiekuńczy na opiekę nad dzieckiem lub członkiem rodziny
 20. Nowe gwarancje trwałości zatrudnienia
 21. Zmiany w urlopie rodzicielskim
 22. a) nowy wymiar urlopu rodzicielskiego
 23. b) podział na części
 24. c) łączenie pracy zawodowej z korzystaniem z urlopu rodzicielskiego
 25. Zmiany w urlopie ojcowskim
 26. Obniżona norma czasu pracy a zwolnienie na zdrowe dziecko (zmiany w art. 188 KP)
 27. Elastyczna organizacja czasu pracy rodzica dziecka do 8 r.ż.
 28. Nowy katalog wykroczeń pracodawcy przeciwko prawom pracownika
 29. Elektronizacja wniosków pracowniczych

 

III. Zmiany w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

 1. Zmiany w ustawie o zwolnieniach grupowych
 2. Zmiany w ustawie o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług – nowe obowiązki informacyjne pracodawcy delegującego
 3. Przepisy przejściowe

 

MODUŁ II – Pozostałe zmiany w KP w 2022 r. i 2023 r.

 1. Praca zdalna
 2. a) praca zdalna na polecenie pracodawcy w stanie epidemii oraz innych stanach zagrożenia
 3. b) praca zdalna
 4. Badanie przez pracodawcę stanu trzeźwości oraz stanu pod wpływem innych środków działających podobnie do alkoholu alkomatem
 5. Wynagrodzenie minimalne oraz minimalna stawka godzinowa w 2023 r.

 

Informacje dodatkowe

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) zgodnie z ogólnymi warunkami świadczenia usług szkoleniowych Oddziału Okręgowego w Kielcach (kliknij tutaj). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym zaświadczeniem.

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.

ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce

tel. 41 368 60 68
tel. 41 368 66 03
fax 41 368 66 18

szkolenia@kielce.skwp.pl
biuro@kielce.skwp.pl

ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757