Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img III stopień - Kurs dla kandydatów na głównego księgowego- weekendowy

III stopień - Kurs dla kandydatów na głównego księgowego- weekendowy

Miasto:
Kielce
Data rozpoczęcia:
trwa nabór
Typ:
Kurs długi
Tryb:
weekendowy
Opłata:
3450,- zł od osoby,
3350,- zł dla absolwentów kursów długich.
zapisz się

CERTYFIKACJA ZAWODU KSIĘGOWEGO

III stopień - Kurs dla kandydatów na głównego księgowego

Kurs adresowany jest do osób przygotowujących się do pełnienia funkcji głównego księgowego (kod według klasyfikacji zawodu 121101) lub zamierzających uzupełnić i rozszerzyć swoją dotychczasową wiedzę. 

Słuchaczem kursu dla kandydatów na głównego księgowego może być osoba posiadająca wykształcenie wyższe lub średnie , uprawniające do wstąpienia na studia wyższe oraz wiedzę i umiejętności specjalisty ds. rachunkowości potwierdzone:
• zaświadczeniem kwalifikacyjnym uzyskanym po egzaminie kończącym kształcenie prowadzone przez Stowarzyszenie z zakresu II stopnia (certyfikat SKwP) lub
• zaświadczeniem o ukończeniu kursu specjalisty ds. rachunkowości (samodzielnego księgowego) lub
• certyfikatem księgowym uprawniającym do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanym przez Ministerstwo Finansów lub
• tytułem magistra o specjalności rachunkowość lub dyplomem licencjata o specjalności rachunkowość, uzyskanym na uczelni, której program studiów uzyskał akredytację Głównej Zawodowej Komisji Egzaminacyjnej
lub
• tytułem magistra lub dyplomem licencjata i zaliczonym testem sprawdzającym z zakresu zagadnień obowiązujących samodzielnego księgowego. 

Kurs obejmuje pięć modułów dydaktycznych  200 godzin wykładowo-seminaryjnych( w tym 4 godziny egzamin końcowy), podczas których zostaną omówione następujące zagadnienia:


1. MODUŁ VI ZAAWANSOWANA RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA Z ELEMENTAMI ETYKI ZAWODOWEJ I TECHNOLOGII IT
   • krajowe regulacje rachunkowości (Dyrektywy UE, MSR/MSSF, UoR, KSR
• Organizacja rachunkowości i dokumentowanie zasad (polityki) rachunkowości
• Wycena bieżąca, bilansowa i podatkowa poszczególnych składników aktywów i pasywów i ujęcie w księgach rachunkowych różnic z tej wyceny
• Ujęcie w księgach rachunkowych zdarzeń związanych z działalnością operacyjną, inwestycyjną i finansową
• Rozliczenia w czasie kosztów i przychodów
• Księgowe ujęcie procesu sprzedaży produktów i towarów
• Ustalanie wyniku finansowego
• Leasing
• Umowy długoterminowe
• Obrót wierzytelnościami
• Rachunkowość jednostek non profit
• Organizacja pracy w komórkach organizacyjnych pionu finansowo-księgowego
• Organizacja kontroli wewnętrznej
• Wartości zawodowe i etyka

2. MODUŁ VII  RACHUNEK KOSZTÓW, PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ I ZARZĄDZANIA FINANSAMI
3. MODUŁ VIII SPRAWOZDANIA FINANSOWE I ICH ANALIZA
4. MODUŁ IX  PRAWO PODATKOWE z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa i interpretacji.
5. MODUŁ X PRAWO GOSPODARCZE - wybrane zagadnienia.

Kurs kończy się egzaminem pisemnym.

Pozytywna ocena uzyskana na egzaminie końcowym stanowić będzie podstawę do wydania zaświadczenia i certyfikatu potwierdzającego posiadanie następujących kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu główny księgowy:
1. Organizacja rachunkowości w jednostce gospodarczej
2. Znajomość wyceny bieżącej poszczególnych składników aktywów i pasywów oraz ujęcie na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych zdarzeń gospodarczych, w tym transakcji z kontrahentami zagranicznymi
3. Znajomość zasad wyceny bilansowej poszczególnych składników aktywów i pasywów oraz sporządzanie i analiza rocznych jednostkowych sprawozdań finansowych
4. Ewidencjonowanie i rozliczanie kosztów w różnych przekrojach klasyfikacyjnych
5. Stosowanie przepisów prawa bilansowego, prawa podatkowego oraz prawa celnego

Koszt uczestnictwa:
      3.350,- zł.
dla absolwentów II-go stopnia

      3.450,- zł.  dla pozostałych słuchaczy   
     (cena kursu obejmuje również podręczniki)

Kurs realizowany będzie w miarę napływających zgłoszeń w systemie:

  • weekendowym - co drugi tydzień (sobota i niedziela 8:30 – 15:00)
zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 41 368 60 68 
fax. 41 368 66 18
e-mail: szkolenia@kielce.skwp.pl
Pracujemy w godz. 7.30 - 15.30

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@kielce.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO