Miasto:
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Opłata:
400,- zł od osoby
380,- zł członkowie O/O w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie
Terminy

DOKUMENTACJA KADROWA WYMAGANA NOWELIZACJĄ KODEKSU PRACY w 2023 r.

- warsztat na wzorach procedur, polityk i wniosków do opracowania przed wejściem nowych przepisów w życie

06 lutego 2023 roku - godz. 09:00

( 8 godzin lekcyjnych)

Szkolenie prowadzone będzie w formie online

W 2023 roku do Kodeksu pracy zostaje wprowadzone badanie stanu trzeźwości oraz praca zdalną. Kolejne zmiany w prawie pracy są wymagane wdrożeniem dyrektywy 2019/1152 w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz Dyrektywa 2019/1158 w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów. Implementacja prawa europejskiego oznacza zmiany w umowach o pracę oraz w uprawnieniach związanych z rodzicielstwem. Nowe przepisy wymagają od każdego pracodawcy opracowania od kilku do kilkudziesięciu nowych dokumentów kadrowych.

Celem szkolenia jest

 • poszerzenie kwalifikacji zawodowych z zagadnień dotyczących zmian w prawie pracy
 • wyposażenie uczestników szkolenia w komplet dokumentów wymaganych nowelizacją Kodeksu pracy – albo jako gotowy wzór dokumentu albo jako wypracowany podczas zajęć model procedury, polityki bądź zasad

Korzyści udziału w szkoleniu:

 • uczestnik otrzyma kompletną checklistę procedur, polityk, zasad i wniosków, które każdy pracodawca powinien opracować przed wejściem w życie nowych przepisów
 • uczestnik otrzyma gotowe wzory dokumentów bądź zostanie przeprowadzony warsztat opracowania propozycji zapisów ze wskazaniem treści obligatoryjnych oraz takich, które warto uwzględnić

UCZESTNICY SZKOLENIA: osoby zajmujące się kadrami, dyrektorzy, kierownicy, zastępcy i specjaliści działów kadr i płac, osoby zajmujące się zawodowo zatrudnianiem pracowników, osoby prowadzące biura księgowe, rachunkowe, prawne, osoby chcące usystematyzować wiedzę z zakresu kadr.

WYKŁADOWCA: ANNA STOKŁOSA - LL.M. (Waszyngton) - radca prawny. Specjalista prawa pracy, kadr oraz ochrony danych osobowych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Referent międzynarodowych konferencji naukowych. Właściciel kancelarii specjalizującej się w zagadnieniach związanych z prawem pracy. Posiada bogate doświadczenie praktyczne, zarówno na etapie doradztwa, jak też w postępowaniach sądowych. Prowadzi procesy w sprawach z zakresu prawa pracy, reprezentując przede wszystkim przedsiębiorców. Doświadczony szkoleniowiec zagadnień związanych z problematyką zatrudnienia

Odpłatność:

400 zł. - od osoby
380 zł. - członkowie O/O w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty na nasze konto do dnia 27  stycznia  2023r. 

Warunkiem korzystania ze zniżek w opłacie za kurs jest co najmniej roczne członkostwo w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i terminowe opłacanie składek.

PROGRAM:

 1. Praca zdalna
 2. Wprowadzenie pracy zdalnej do zakładu pracy krok po kroku
 3. Dokumentacja pracy zdalnej – checklista dokumentów do opracowania
 4. Porozumienie / regulamin pracy zdalnej – warsztat
 5. treści obligatoryjne – jak sformułować:

- zasady rozliczenia zwrotu kosztów, ekwiwalentu, ryczałtu

- zasady porozumiewania się pracodawcy z pracownikiem

- zasady kontroli

 1. treści fakultatywne
 2. Informacja o warunkach zatrudnienia (art. 29 § 3 KP) – dodatkowe zapisy dla pracownika wykonujące pracę zdalną – warsztat, wzór, forma, termin
 3. Procedura ochrony danych osobowych
 4. treści obligatoryjne i fakultatywne - warsztat
 5. wzór oświadczenia pracownika o zapoznaniu się z procedurą
 6. Współpraca z BHPowcem przy przygotowaniu dokumentacji – jakich zapisów wymagać od BHPowca?
 7. ocena ryzyka zawodowego dla poszczególnych grup stanowisk pracy zdalnej –
 8. informacja zawierająca zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej
 9. Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z oceną ryzyka zawodowego oraz informacją zawierającą zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej
 10. termin
 11. forma
 12. wzór
 13. Współpraca z informatykiem przy przygotowaniu dokumentacji – jakich zapisów wymagać przy opracowaniu zasad instalacji, konserwacji i serwisu powierzonych narzędzi pracy
 14. Umowa o pracę – zapisy dodatkowe dla pracownika świadczącego pracę zdalną -warsztat
 15. Polecenie pracodawcy świadczenia pracy zdalnej – warsztat
 16. termin
 17. forma
 18. opracowanie wzoru polecenia
 19. Oświadczenie pracownika o posiadaniu warunków lokalowych i technicznych do wykonywania pracy zdalnej – wzór
 20. Wniosek pracownika o wykonywanie pracy zdalnej
 21. wzór
 22. forma
 23. obowiązek uwzględnienia , przyczyny odmowy uwzględnienia
 24. Wniosek o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej – wzór, forma, termin, obowiązek uwzględnienia
 25. Wniosek o świadczenie pracy zdalnej okazjonalnej - wzór, forma, termin, obowiązek pracodawcy uwzględnienia

 

 1. Kontrola trzeźwości i obecności w organizmie środków działających podobnie do alkoholu
 2. Wprowadzenie kontroli trzeźwości lub kontroli obecności środków działających podobnie do alkoholu do zakładu pracy krok po kroku
 3. Dokumentacja– checklista dokumentów do opracowania
 4. Zapisy regulaminu pracy / obwieszenia - warsztat
 5. a) treści obligatoryjne
 6. b) treści fakultatywne
 7. Oświadczenie pracownika o poinformowaniu o zasadach kontroli
 8. a) wzór
 9. b) forma
 10. c) miejsce przechowania
 11. Dokumentacja przeprowadzonej kontroli wzór, treść, forma, gdzie przechowywać
 12. Wpis do ewidencji czasu pracy okresu niedopuszczenia pracownika do pracy
 13. a) wynik wskazujący na alkohol / środki działające podobnie do alkoholu
 14. b) wynik wskazujący na brak alkoholu środków działających podobnie do alkoholu
 15. Obwieszenie dla zleceniobiorców – treść, wzór

 

 • Dyrektywa 2019/1152 w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej
 1. Aktualizacja informacji o równym traktowaniu w zatrudnieniu – wzór
 2. Nowe treści umowy o pracę - wzór
 3. Nowy wzór informacji o warunkach zatrudnienia (art. 29 3 KP) -warsztat
 4. zasady pracy w godzinach nadliczbowych i rekompensaty za nią
 5. zasady dotyczące przechodzenia ze zmiany na zmianę
 6. zasady przemieszczania się miedzy miejscami wykonywania pracy
 7. procedura rozwiązania stosunku pracy
 8. Polityka szkoleniowa pracodawcy – warsztat
 9. Informacja dla pracownika skierowanego do świadczenia pracy za granicą – wzór, termin, forma
 10. Wniosek pracownika o zatrudnienie na podstawie przewidywalnych warunków zatrudnienia (w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o prace na czas nieokreślony)
 11. wzór
 12. Warunki złożenia wniosku
 13. obowiązek uwzględnienia, możliwość odmowy
 14. Odpowiedź pracodawcy na wniosek – wzór, termin, forma
 15. Procedura awansu – warsztat (nowy dokument wymagany proponowanym brzmieniem art. 942 KP

 

 1. Dyrektywa 2019/1158 w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów
 2. Zwolnienie z powodu siły wyższej
 3. warunki udzielenie zwolnienia, kalkulacja wynagrodzenia,
 4. wniosek – wzór, forma, termin złożenia
 5. Urlop opiekuńczy
 6. warunki udzielenia urlopu
 7. wniosek – wzór, forma, termin złożenia
 8. Wniosek o zastosowanie elastycznej organizacji pracy
 9. co to jest elastyczna organizacja pracy
 10. kto może złożyć wniosek
 11. korzyści złożenia wniosku
 12. wniosek – wzór, forma, obowiązek uwzględnienia przez pracodawcę
 13. informacja pracodawcy o (nie)uwzględnieniu wniosku o elastyczną formę zatrudnienia – wzór, termin, forma
 14. Aktualizacja zgód rodzica dziecka do 8 roku życia (praca w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej) – wzór, miejsce przechowywania
 15. Wnioski związane z rodzicielstwem (urlop macierzyński, rodzicielski, wychowawczy, ojcowski)
 16. planowane zmiany
 17. wzory
 18. forma i termin złożenia
 19. planowane przepisy przejściowe

Szczegóły organizacyjne przy szkoleniu on-line:

 •  Zajęcia prowadzone przez Internet, za pomocą specjalnej platformy  ClickMeeting umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy na czacie.
 • na wskazany adres e-mail uczestnik otrzyma zaproszenie do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji ClickMeeting, prosimy o podawanie własnego adresu e-mail.
 • Zgłoszeni uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Wymagania techniczne:

 • laptop/komputer z głośnikiem i mikrofonem/smartfon,
 • stabilny dostęp do Internetu.
 • przeglądarka internetowa (preferowana Google Chrome),
 • Informacje dodatkowe

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) zgodnie z ogólnymi warunkami świadczenia usług szkoleniowych Oddziału Okręgowego w Kielcach (kliknij tutaj). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym zaświadczeniem.

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.

ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce

tel. 41 368 60 68
tel. 41 368 66 03
fax 41 368 66 18

szkolenia@kielce.skwp.pl
biuro@kielce.skwp.pl

ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757