search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miasto:
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Opłata:
350,- zł od osoby
332,- zł członkowie SKwP O/O w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie

BILANS 2022 – Zamknięcie roku 2022 w jednostkach budżetowych 

16 stycznia 2023r.

szkolenie online – 7 godzin wykładowych

 

Szkolenie kierowane jest do osób odpowiedzialnych za przygotowywanie sprawozdań finansowych w jednostkach budżetowych.

Wykładowca: Małgorzata Wojtczak

Specjalista z dziedziny rachunkowości budżetowej. Od 2000 r. biegły rewident. Wiedzę i doświadczenie zdobywała pracując w sektorze finansów publicznych. Obecnie jest dyrektorem Wydziału Budżetu w Departamencie Finansów Publicznych Urzędu Miasta Łodzi. W swojej pracy zawodowej sprawuje nadzór nad przygotowanie budżetu i wieloletnich prognoz finansowych oraz sprawozdawczością budżetową i finansową. Autorka i współautorka podręczników i opracowań z zakresu rachunkowości w tym dla jednostek sektora finansów publicznych. Wieloletni wykładowca łódzkiego Oddziału Okręgowego SKwP.

Odpłatność:

350 zł. - pozostałe podmioty za szkolenie
332 zł.  - członkowie SKwP O/O w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty na nasze konto do dnia 16 stycznia  2023r.

Warunkiem korzystania ze zniżek w opłacie za kurs jest co najmniej roczne członkostwo w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i terminowe opłacanie składek.

Program szkolenia:

1.Przygotowanie do zamknięcia ksiąg rachunkowych  2022 r.

w tym:

1.1. Inwentaryzacja w jednostkach budżetowych: przepisy ustawy o rachunkowości oraz szczególne regulacje wynikające z rozporządzenia, wykorzystanie wskazówek ze stanowisk i standardów KSR, terminy przeprowadzenia czynności spisu z natury i potwierdzenia salda a terminy zakończenia inwentaryzacji w tym ewidencji i rozliczenia ujawnionych różnic inwentaryzacyjnych, termin inwentaryzacji drogą weryfikacji, ewidencja księgowa różnic inwentaryzacyjnych i ich rozliczenia, niezbędna dokumentacja inwentaryzacyjna, najczęściej występujące nieprawidłowości w przeprowadzaniu i rozliczeniu inwentaryzacji, przykłady naruszenia przepisów w zakresie inwentaryzacji.

1.2. ostrożna wycena aktywów w tym zasady i ewidencja dokonywania odpisów aktualizujących należności z tytułu dochodów budżetowych oraz odpisów z tytułu utraty wartości zapasów oraz rzeczowych aktywów trwałych;

1.4. Uzupełnienie ewidencji bilansowej i pozabilansowej dla potrzeb prezentacji danych w informacji dodatkowej,

1.5. Uzgodnienia danych finansowych do wyłączeń wzajemnych rozliczeń i korekt między jednostkami – ewidencja na konie 976,

1.7. Rozliczenie środków pieniężnych z budżetem, księgowania okresowe w tym dotyczące rozliczeń międzyokresowych i rezerw oraz księgowania końcowe, termin sporządzenia zestawienia obrotów i sald.

2. Prezentacja danych w sprawozdaniu finansowym jednostek budżetowych

2.1. Bilans, Rachunek zysków i strat oraz Zestawienie zmian w funduszu – omówienie najczęściej pojawiających się błędów,

2.4. Informacja dodatkowa w tym wybrane problemy  prezentacji wraz z przykładami

2.4.1. Zasady rachunkowości w tym metody wyceny aktywów i pasywów;

2.4.2. Dane o stanie i zmianach wartości środków trwałych a także  amortyzacji i umorzenia;

2.4.3. Dane o odpisach aktualizujących należności;

2.4.4. Dane dotyczące wartości nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu;

2.4.5. Prezentacja kosztu wytworzenia środków trwałych w budowie,

2.4.6. Prezentacja rezerw, zobowiązań oraz zobowiązań warunkowych,

2.4.7. Omówienie sposobu prezentacji wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

3.Sprawozdawczość budżetowa oraz z operacji finansowych za 2022r.

3.1. Sprawozdawczość budżetowa: podstawy prawne, rodzaje sprawozdań, forma przekazywania sprawozdań za 2022 r, podpisywanie i kontrola sprawozdań;

3.2. Omówienie  sprawozdań budżetowych oraz z operacji finansowych

3.3. Relacje pomiędzy danymi prezentowanymi w sprawozdaniach finansowych, budżetowych oraz z operacji finansowych dotyczących należności i zobowiązań

4.Pytania i odpowiedzi.

    • Informacje dodatkowe

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) zgodnie z ogólnymi warunkami świadczenia usług szkoleniowych Oddziału Okręgowego w Kielcach (kliknij tutaj). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym zaświadczeniem.

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.

ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce

tel. 41 368 60 68
tel. 41 368 66 03
fax 41 368 66 18

szkolenia@kielce.skwp.pl
biuro@kielce.skwp.pl

ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757