Miasto:
Typ:
SZKOLENIE WYJAZDOWE
Tryb:
Opłata:
2800,- zł od osoby

BILANS 2022
Rachunkowe i podatkowe zamkni
ęcie roku

organizowane w dniach  23-27 października 2022r.

Centrum Rekreacji i Biznesu ”GRAND STASINDA”

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Kadrę kierowniczą i pracowników pionów finansowo-księgowych sporządzających roczne sprawozdania finansowe, pracowników i właścicieli biur rachunkowych prowadzących usługowo księgi rachunkowe  a także doradców podatkowych na szkolenie wyjazdowe.

 

Położenie Grand Stasindy nie pozostaje bez znaczenia. Umiejscowienie na wzgórzu, nieopodal trasy na Łysą Polanę, gdzie w pobliżu nie ma zabudowań, jest gwarancją odpoczynku, zarówno fizycznego jak i psychicznego, na najwyższym poziomie, z dala od miejskich hałasów i molochu. Goście Grand Stasindy mogą liczyć każdego ranka na cudowne widoki, które wprawiają w dobry nastrój i pozwalają w pełni cieszyć się wypoczynkiem na najwyższym poziomie.

Zakres tematyczny szkolenia obejmuje zagadnienia związane z zamknięciem roku obrotowego w szczególności dotyczące prawidłowego ustalania wyniku finansowego, procedur i zasad sporządzania sprawozdania finansowego, zasad wyceny aktywów i pasywów oraz kwestie podatkowe.

Szkolenie poprowadzą:

√ Rachunkowość w 2022 r. – Pani Ewa Stopczyńska

√  Podatki

 • Podatek od towarów i usług w 2022r. – Pani Joanna Podkówka-Sędek
 • Podatek dochodowy od osób prawnych w 2022r. – Pan Marcin Górski
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych w 2022r.– Pani Małgorzata Świątek

Dla potrzeb uczestników akcji edukacyjnej „Bilans 2022” przewidziano

z/s miesięcznika „Rachunkowość”Zamknięcie roku 2022

 Miejsce szkolenia i zakwaterowanie:

Hotel STASINDA ul. Karpęciny 5a 34-530 Bukowina Tatrzańska

Uwaga! Zakwaterowanie w pokojach 2- osobowych.

Przy  rezerwacji  pokoju 1-osobowego – dopłata wynosi 200 zł
(ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń)

Odpłatność: (obsługa dydaktyczna, zakwaterowanie, wyżywienie, rekreacja, autokar)

 • 2800 zł - od osoby

 +200 zł (dopłata za pokój 1 osobowy)

 +199 zł wartość zamówionej publikacji (Zamknięcie roku 2022)

 +169,15 zł wartość zamówionej publikacji (Zamknięcie roku 2022) dla członków SKwP O/O w Kielcach z uregulowaną składką

 Zgłoszenia prosimy przesyłać  do dnia  27 września 2022r.

PLAN NAUCZANIA:

I dzień 24.10.2022 (poniedziałek)

 • Podatek dochodowy od osób fizycznych w 2022r.– Pani Małgorzata Świątek

Podsumowanie przepisów wprowadzanych do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w 2022 roku mających wpływ na obowiązki płatników podatku dochodowego od osób fizycznych zwłaszcza zakładów pracy.

1. Omówienie zasad dotyczących obliczania przez płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od przychodów ze stosunku pracy wypłacanych od stycznia do czerwca i od 1 lipca 2022 do końca roku (likwidacja ulgi dla klasy średniej):

2. Zasady dotyczące stosowania przez płatników kosztów uzyskania przychodów:

- koszty dla pracowników,
- koszty dla twórców,
- koszty dla osób uzyskujących przychody z dzialalności wykonywanej osobiście.

3. Uchylenie mechanizmu dotyczącego przedłużenia poboru i wpłaty zaliczek na podatek dochodowy w trakcie 2022 r.

4. Zwolnienia przedmiotowe - rozszerzenie zwolnień przedmiotowych, o których mowa w art. 21 ustawy pdof. (zwolnienie z opodatkowania przychodów uzyskiwanych przez niektóre grupy podatników).

5. Zasady dotyczące zwolnienia z opodatkowania zasiłków macierzyńskich dla niektórych podatnikow.

6. Opodatkowanie przez płatników przychodów z dzialalności wykonywanej osobiście w tym wypłaconych od 1 lipca 2022 r.(art. 13 i 18 ustawy pdof).

7. Zasady dotyczące poboru przez płatników podatku zryczałtowanego od niektórych przychodów (PIT-8AR).

8. Szczegółowe objaśnienia dotyczące sporządzania przez płatników nowych informacji PIT-11(29) za 2022 r. obejmujących wprowadzone do ustawy pdof zmiany zwłaszcza w zakresie zwolnień przedmiotowych (ulga dla powracających z zagranicy, ulga dla rodzin 4+, ulga dla seniorów, zwolnienia zasiłków macierzyńskich dla uprawnionych itp.).

9. Objaśnienia dotyczące sporządzania PIT-11(29) dla pracowników oddelegowanych do pracy za granicę.

10. Omówienie zasad dotyczących sporządzania przez płatników rocznych deklaracji podatkowych PIT-4R.

11. Zasady dotyczące składania przez podatników oświadczeń mających wpływ na obliczanie przez płatników zaliczek na pdof.

12. Objaśnienia dotyczące sporządzania nowych oświadczen PIT-2.

13. Udzielanie odpowiedzi na indywidualnie zadawane pytania przez uczestników szkolenia.

II dzień 25.10.2022 (wtorek)

 • Podatek dochodowy od osób prawnych w 2022r. – Pan Marcin Górski

I.  Podstawa opodatkowania.

1 Podział przychodów na źródła przychodów.
2 Kwalifikacja przychodów oraz kosztów do źródeł przychodów.
3 Dochód stanowiący podstawę opodatkowania.
4 Dochód/strata na źródle przychodów.
5 Zasady rozliczania strat z lat ubiegłych.

II.  Przychody.

1 Przychody z tytułu dostaw towarów/świadczenia usług.
2 Przychody z tytułu dostaw ciągłych/usług ciągłych.
3 Przychody z tytułu innych świadczeń.
4 Zaliczki oraz inne świadczenia niezaliczane do przychów.

III. Koszty uzyskania przychodów.

1 Definicja.
2 Zasady rozliczania kosztów w czasie.
3 Świadczenia pracownicze jako specyficzna kategoria kosztów uzyskania przychodów.

IV. Limity na koszty uzyskania przychodów.

1 Koszty finansowania dłużnego.
2 Rozliczenia gotówkowe, biała lista, MPP.

V.  Korekta przychodów oraz korekta kosztów uzyskania przychodów.

VI.Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów.

1 Reprezentacja a reklama.
2 Usługi gastronomiczne/usługi cateringowe/artykuły spożywcze.
3 Gadżety/prezenty/upominki.
4 Strój/ubiór pracowników/współpracowników.
5 Imprezy masowe.
6 Samochody osobowe.
7 Definicja.
8 Amortyzacja.
9 Najem/leasing.
10 Koszty eksploatacji.
11 Wierzytelności.
12 Odpisy aktualizujące.
13 Wierzytelności odpisane jako nieściągalne.
14 Zasady uprawdopodobnienia/udokumentowania.
15 Wierzytelności umorzone.
16 Wierzytelności przedawnione.
17 Straty z tytułu zbycia wierzytelności.

VII. Ulga na złe długi.

1 Korekta w rozliczeniu rocznym.
2 Korekta w rozliczeniu miesięcznym.
3 Kiedy korekta dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania ?
4 Kiedy korekta straty na źródle przychodu ?
5 Sytuacja prawna wierzyciela.
6 Sytuacja prawna dłużnika.
7 Korekta pierwotna a korekta wtórna.

VIII.  Pozostałe zagadnienia.

1 Przegląd poszczególnych zeznań rocznych/załączników do zeznań rocznych.
2 Obowiązki informacyjne w zakresie podatku u źródła.
3 Obowiązki informacyjne w zakresie transakcji z podmiotami powiązanymi.
4 Przewiązywane zmiany na 2023 r.

III dzień 26.10.2022 (środa)

 • Rachunkowość w 2022 r. – Pani Ewa Stopczyńska

1. Regulacje prawne i ich zmiany, a roczne sprawozdanie finansowe
a) Zmiany w ustawie o rachunkowości,
b) Zmiany w krajowych standardach rachunkowości,
c) Zmiany w stanowiskach komitetu standardów,
d) Zmiany w KSH
2. Obowiązki i odpowiedzialność osób sporządzających i podpisujących sprawozdanie finansowe:
a) odpowiedzialność i obowiązki osoby, której powierzono sporządzanie sprawozdania finansowego,
b) odpowiedzialność i obowiązki kierownika jednostki
c) odpowiedzialność i obowiązki organów sprawujących nadzór.
3. Aktualizacja polityki rachunkowości w zakresie zmian zewnętrznych, oraz wewnętrznych .
4. Przygotowanie ksiąg rachunkowych do sporządzenia sprawozdania finansowego:
a) Inwentaryzacja
b) Weryfikacja kompletności zapisów z uwzględnieniem zdarzeń po dniu bilansowym,
c) Powiązanie ksiąg rachunkowych z ujawnieniami w poszczególnych elementach i pozycjach sprawozdawczości finansowej,
d) księgi rachunkowe w wersji elektronicznej – w formacie JPK.
5. Obszary aktywów i pasywów najczęściej narażone na błędy i nieprawidłowości ujawnień w pozycjach bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej, rachunku przepływów pieniężnych, zestawieniu zmian w kapitale i sprawozdaniu z działalności. Estetyka sprawozdania finansowego.
6. Obowiązki i odpowiedzialność osób zatwierdzających sprawozdanie finansowe:
a) Badanie sprawozdania finansowego,
b) Zatwierdzanie sprawozdania finansowego,
c) Publikacja sprawozdania finansowego,
7. Wybrane zagadnienia - KSR 15 (Przychody)
8. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

 

IV dzień 27.10.2022 (czwartek)

 • Podatek od towarów i usług w 2022r. – Pani Joanna Podkówka-Sędek

Podatek VAT 2022 – zmiany wprowadzone od 01.01.2022r. w fakturowaniu, zmodyfikowany JPK, Krajowy System E-Faktur, tematy związane z zamknięciem roku oraz planowane zmiany w 2023r.

 1. Zmiany w fakturowaniu:

- obowiązkowe elementy faktury i faktury korygującej w 2022r.

- wydłużony okres na wystawienie faktury,

- korygowanie błędów.

 1. Centralny Rejestr Faktur w 2022r.:

- kogo dotyczy i kiedy jest dobrowolny a kiedy będzie obowiązkowy,

- rodzaje faktur ustrukturyzowanych,

- elementy faktury ustrukturyzowanej,

- zasady wprowadzania do obrotu e-faktury,

- uprawnienia do KSeF,

- plusy i minusy monitorowania faktur,

- zasady funkcjonowania.

 1. Zmiany w JPK od 01.01.2022r. – nowelizacja rozporządzenia i KKS:

- nowa wersja struktury logicznej JPK,

- korekta bez czynnego żalu.

 1. Konsekwencje Polskiego Ładu w podatku VAT:

- Grupa VAT – definicja, zasady rejestracji, konsekwencje w podatku należnym i naliczonym, korekty roczne,

- nowe terminy zwrotu podatku,

- podatnik bezgotówkowy,

- zmiany w WIS,

- modyfikacja zwolnienia z VAT usług finansowych.

 1. Pakiet SLIM VAT II, zmiany w zakresie:

- odliczania podatku naliczonego poprzez korektę JPK,

- ulgi na złe długi,

- VAT-26,

- importu towarów,

- importu usług oraz WNT,

- korekt in-minus w przypadku importu usług oraz WNT,

- opodatkowania w obrocie nieruchomościami,

- pozostałe zmiany.

 1. Faktury korygujące z uwzględnieniem korzystania z KSeF:

- wpływ pakietu SLIM VAT I na ujęcie korekty u sprzedawcy i nabywcy,

- korzystanie z KSeF a rozliczanie korekt,

- ujęcie faktury korygującej IN MINUS i IN PLUS w JPK,

- faktury korygujące WDT – zasady ewidencjonowania w JPK oraz w VAT-UE,

- faktury korygujące WNT – zasady ujmowania w JPK oraz w VAT-UE,

- korekty faktur exportowych.

 1. Planowanie zmiany w zakresie SLIM VAT III:

- zwiększenie limitu dla Małych Podatników,

- rezygnacja z wymogu posiadania faktury przy odliczaniu podatku naliczonego z tytułu unijnych nabyć towarów,

- szerszy zakres zwolnień z VAT,

- faktury korygujące i faktury zaliczkowe – modyfikacje,

- obniżanie sankcji VAT;

- konsolidacja i ujednolicenie wiążących informacji.

 1. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Złożenie formularza zgłoszenia jest zobowiązaniem zgłaszającego do uiszczenia wpłaty za udział w szkoleniu na konto: ING Bank Śląski S. A. Oddział w Kielcach Nr 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757.

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) zgodnie z ogólnymi warunkami świadczenia usług szkoleniowych Oddziału Okręgowego w Kielcach (kliknij tutaj). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym zaświadczeniem.

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.

ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce

tel. 41 368 60 68
tel. 41 368 66 03
fax 41 368 66 18

szkolenia@kielce.skwp.pl
biuro@kielce.skwp.pl

ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757