Miasto:
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Opłata:
350,- zł od osoby
332,- zł członkowie SKwP O/O w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie
 • 25 listopada 2022 r. od godz. 09.00  

szkolenie online 7 godzin lekcyjnych

 

Odpłatność:

350 zł. - od osoby
332 zł.  - członkowie SKwP O/O w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty na nasze konto do dnia 22 listopada  2022r.

Warunkiem korzystania ze zniżek w opłacie za kurs jest co najmniej roczne członkostwo w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i terminowe opłacanie składek.

WYKŁADOWCA  Pani Anna Białas - radca prawny, trener i wykładowca placówek edukacyjnych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

PROGRAM:

 • Delegowanie pracowników - nowe zasady świadczenia usług

Dyrektywa 2018/957 – wprowadzająca od 31.07.2020 r. do dyrektywy 96/71 zasadę „taka sama płaca, za taką samą płacę”:

  • nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy – według jakiego prawa?
  • Jakie składniki wynagrodzenia wchodzą w wynagrodzenie w państwie świadczenia usługi?
  • Kto ponosi wydatki na pokrycie kosztów podróży, wyżywienia i zakwaterowania dla pracowników znajdujących się daleko od domu z powodów zawodowych.
  • Jakie informacje ma obowiązek przekazać pracodawca na piśmie dla pracownika przed delegowaniem według dyrektywy (UE) 2019/1152 w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy.
  • Delegowanie obywateli państw trzecich (np. z Ukrainy) do państwa członkowskiego UE.

Delegowanie a podróż służbowa – podobieństwa i różnice

  • Transgraniczna działalność związana z pracą (delegowanie a podróż służbowa) - czy zawsze potrzebne jest zaświadczenie A1?
  • Stanowisko Państwowej Inspekcji Pracy na temat łącznego wystąpienia przesłanek delegowania i podróży służbowej.
 • Podleganie ubezpieczeniom społecznym pracowników oddelegowanych do państw UE
  • Oddelegowanie pracownika i zleceniobiorcy
  • Kiedy spełniony jest warunkiem co najmniej miesięcznego podlegania ubezpieczeniom?
  • Czy możliwe jest delegowanie pracownika na okres dłuższy niż 24- miesiące i jak liczyć okres 24 miesięcy?
  • Zaświadczenia A1 i postępowanie przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
  • Wykonywanie pracy na terytorium dwóch lub więcej państw członkowskich
 • Podstawa wymiaru składek ZUS oddelegowanego.
  • Kurs po którym należy przeliczyć przychody w walutach obcych
  • Wyłączenie równowartości diet za każdy dzień pobytu za granicą
  • Podstawa wymiaru składek ZUS w razie wykonywania pracy przez część miesiąca w różnych stanach faktycznych: rozpoczęcie pracy w trakcie miesiąca, pełny i niepełny miesiąc wykonywania pracy za granicą, praca w Polsce i za granicą w danym miesiącu, wykonywanie pracy w danym miesiącu za granicą w sytuacji absencji chorobowe lub wykorzystania urlopu wypoczynkowego
  • Jak przerwy w pracy spowodowane chorobą wpływają na okres delegowania pracowników?
  • Jak obliczyć podstawę zasiłku chorobowego dla pracownika oddelegowanego w 2023r? Wyłączenie stosowania ogólnych zasad uwzględniania składników wynagrodzenia w podstawie wymiaru (nagrody, premie, dodatki)
 • Delegowanie kierowcy w transporcie międzynarodowym
  • Regulacje unijne i prawo pracy tzw. Pakiet mobilności”
  • Czy zgłoszenie zawsze konieczne (system IMI)?
  • Uregulowanie warunków płacowych, PIT i ZUS
 • Opodatkowanie wynagrodzenia pracownika oddelegowanego
  • Zasady dotyczące opodatkowania pracowników najemnych - czyli nie tylko 183 dni (obowiązki płatnika: zaprzestanie poboru zaliczek, stosowanie ulg (30% diety, ulga dla młodych), obowiązki w państwie wykonywania pracy, obowiązki pracownika - zeznania roczne, rozliczenia w państwie wykonywania pracy),
  • Zasady dotyczące opodatkowania innych kategorii dochodów otrzymywanych przez osoby delegowane: (wolny zawód, opodatkowanie dochodów członków organów stanowiących spółek, działalność gospodarcza),
  • Konwencja MLI - znaczenie zmian wprowadzonych w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania.
  • W jaki sposób obliczyć dni pobytu pracownika w innym państwie?
  • Umowy o unikania podwójnego opodatkowania, kiedy stosować i którą metodę wybrać?
  • Zasady sporządzania przez płatników informacji dla pracowników pracujących za granicą: obowiązki płatników, sporządzanie informacji PIT-11, przeliczanie dochodów zagranicznych i podatku zapłaconego za granicą na złote.
 • Wybrane świadczenia otrzymywane przez pracowników oddelegowanych za granicę:
  • Zakwaterowanie, transport pracownika, polisy ubezpieczeniowe, wyżywienie – kontrowersje związane z ustaleniem czy świadczenia te stanowią przychód dla pracownika czy nie, najnowsze orzeczenia sądów, interpretacje podatkowe
  • Opieka medyczna, dodatek za rozłąkę, zwrot kosztów przeniesienia służbowego, używanie samochodu prywatnego do celów służbowych i służbowego do celów prywatnych.
 • Przychody cudzoziemców zatrudnionych w Polsce na podstawie umowy o pracę i umów cywilnoprawnych
  • Zatrudnienie obywateli państw trzecich (np. Ukrainy) na podstawie umowy o pracę i umowy zlecenia wykonującym pracę na terytorium RP:
  • Funkcja rezydencji podatkowej i jej prawidłowe ustalenie
  • Umowa zlecenia z obywatelami państw UE jakie muszą być elementy zawarte w umowie zleceniu z obcokrajowcem?
  • Certyfikat rezydencji. Stanowisko Ministerstwa Finansów w sprawie pisemnych oświadczeń obywateli z Ukrainy dotyczące rezydencji podatkowej.
  • Obowiązki płatnika dla rezydenta i nierezydenta, deklaracje: PIT-11, IFT-1/IFT-1R

 

  • Informacje dodatkowe

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) zgodnie z ogólnymi warunkami świadczenia usług szkoleniowych Oddziału Okręgowego w Kielcach (kliknij tutaj). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym zaświadczeniem.

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.

ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce

tel. 41 368 60 68
tel. 41 368 66 03
fax 41 368 66 18

szkolenia@kielce.skwp.pl
biuro@kielce.skwp.pl

ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757