Miasto:
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Opłata:
300,- zł od osoby
285,- zł członkowie SKwP O/O w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie on-line

Planowany termin szkolenia: 8 listopada 2022r.  godz. 9:00 - 14:00

SZKOLENIE ONLINE

Wykładowca: Dariusz Polakowski- absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, podyplomowych studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Uniwersytecie Warszawskim. Wieloletni pracownik organów podatkowych. W okresie pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT, integracji europejskiej, komunikacji oraz zarządzania zasobami ludzkimi w administracji. Przeprowadził ponad 2 tysiące szkoleń i wykładów z zakresu podatku od towarów i usług, których uczestnikami byli pracownicy organów podatkowych,  doradcy podatkowi, pracownicy pionów ekonomiczno – księgowych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz jednostek samorządu terytorialnego. Autor lub współautor publikacji związanych z problematyką podatku VAT. Jest osobą wysoce komunikatywną o ogromnym doświadczeniu i nie kwestionowanej wiedzy.

Odpłatność:

300 zł. - od osoby
285 zł.  - członkowie SKwP O/O w Kielcach będący płatnikiem  za szkolenie on-line

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty na nasze konto do dnia 2 listopada 2022r.

Warunkiem korzystania ze zniżek w opłacie za kurs jest co najmniej roczne członkostwo w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i terminowe opłacanie składek.

 Program:

 • Odpowiedzialność karna i karnoskarbowa z tytułu wystawienia lub posłużenia się wadliwą lub nierzetelną fakturą
  • Kodeks karny – jakie nieprawidłowości związane z wystawionymi fakturami są penalizowane, kto ponosi konsekwencje karne i finansowe, w jakich przypadkach można uniknąć odpowiedzialności lub obniżyć wysokość kary,
  • Kodeks Karny Skarbowy – różnica między fakturą nierzetelną a fakturą wadliwą, zakres odpowiedzialności dla osób wystawiających i posługujących się takimi fakturami
 • Zasady i terminy wystawiania faktur
  • na kim spoczywa obowiązek wystawienia faktury i w jakich sytuacjach
  • faktura wystawiana przez nabywcę (samofakturowanie)
  • w jakich sytuacjach czynność dokumentowana jest fakturą, a w jakich notą księgową
  • „pusta faktura” i jej skutki, sytuacje w jakich dopuszcza się „anulowanie” faktury
  • faktury „VAT-RR”, faktury metoda kasowa, system marży
  • „refakturowanie”, (data sprzedaży, data powstania obowiązku podatkowego i data wystawienia refaktury, refakturowanie świadczeń złożonych np. media przy wynajmie, leasingu, stawki podatkowe)
  • faktury dokumentujące otrzymanie zaliczki, zadatku, przedpłaty
  • dokumentowanie importu usług, zakupu towarów gdzie podatnikiem jest nabywca oraz WNT
  • elementy jakie winna zawierać faktura
  • terminy wystawiania faktur, (zasady ogólne, sprzedaż wydawnictw, usługi drukowania wydawnictw, usługi budowlane, usługi najmu, dzierżawy, leasingu, dostawa „mediów”
  • sposoby i terminy korygowania wystawionych faktur
  • faktura korygująca a nota korygująca, zbiorcza faktura korygująca, faktury zwiększające i obniżające podstawę opodatkowania
  • duplikat faktury, faktury do paragonów, dokumenty uznawane za faktury
  • faktury wystawiane w walucie obcej – zasady stosowania kursów walut
  • różnica między „anulowaniem „ dokumentu a jego korektą do „zera”
 • Faktura ustrukturyzowana
  • definicja faktury ustrukturyzowanej
  • moment wystawienia i otrzymania faktury
  • wystawianie faktur w KSeF w ramach stosowanych dotychczas sposobów fakturowania
  • upoważnienia dla osób upoważnionych do wystawiania i otrzymywania faktur, oraz obowiązek przekazania informacji o tych osobach organom podatkowym
  • kontrola i archiwizacja dokumentów w systemie KSeF
  • faktury korygujące, duplikaty
 • Data wystawienia faktury a data powstania obowiązku podatkowego
  • określenie daty powstania obowiązku podatkowego
  • co oznacza pojęcie data wykonania usługi lub wydania towaru
  • data wystawienia faktury a data powstania obowiązku podatkowego
  • w jakich sytuacjach wystawienie faktury oznacza obowiązek zapłaty podatku VAT
 • Faktura jako źródło podatku naliczonego
  • terminy w jakich przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego
  • błędy na fakturach a prawo do odliczenia podatku VAT
  • w jakich sytuacjach nabywca jest zobowiązany do skorygowania kwoty odliczonego podatku naliczonego
  • przypadki, w jakich nie przysługuje prawo do odliczenia VAT
 • Ulga na złe długi ( stan po zmianach od 01.10.2021r.), sprzedaż nieruchomości:
  • termin w jakim sprzedający uprawdopodabnia nieściągalność wierzytelności
  • warunki korzystania z ulgi na złe długi
  • obowiązki nabywcy
  • ulga na złe długi a termin płatności
  • wyroki TSUE w sprawie warunków umożliwiających zastosowanie ulgi
  • zmiany obowiązujące od 01.10.2021r.
  • wyrok TSUE w zakresie pierwszego zasiedlenia
 • Dyskusja – pytania słuchaczy

Szczegóły organizacyjne przy szkoleniu on-line:

 •  Zajęcia prowadzone przez Internet, za pomocą specjalnej platformy  ClickMeeting umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań wykładowcy na czacie.
 • na wskazany adres e-mail uczestnik otrzyma zaproszenie do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji ClickMeeting, prosimy o podawanie własnego adresu e-mail.
 • Zgłoszeni uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Wymagania techniczne:

 • laptop/komputer z głośnikiem i mikrofonem/smartfon,
 • stabilny dostęp do Internetu.
 • przeglądarka internetowa (preferowana Google Chrome),

Informacje dodatkowe

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) zgodnie z ogólnymi warunkami świadczenia usług szkoleniowych Oddziału Okręgowego w Kielcach (kliknij tutaj). Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym zaświadczeniem.

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.

ul. Zagnańska 84a
25-528 Kielce

tel. 41 368 60 68
tel. 41 368 66 03
fax 41 368 66 18

szkolenia@kielce.skwp.pl
biuro@kielce.skwp.pl

ING Bank Śląski 09 1050 1416 1000 0090 3040 1757