Warsztaty

Pobierz formularz zgłoszeniowy (format DOC | PDF | ONLINE)

 

PŁATNIK WERSJA 10.01.001 -  2-dniowe warsztaty 
        

22-23 luty 2018r. sala wykładowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach 

Prowadząca - Pani Beata Borek - specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych, informatyk

Odpłatność:
390 zł  – członkowie wspierający/jednostki budżetowe
410 zł  – pozostałe podmioty

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie faksem lub e-mailem

Program:

I. Program Płatnik 10.01.001 - Interaktywny Płatnik PLUS
1. Instalacja programu Płatnik 10.01.001. Konfiguracja programu - wybrane zagadnienia.
2. Omówienie parametrów wyliczeniowych i zasady poruszania się w programie.
3. Aktualizacja komponentów programu i danych płatnika - Ustawienie harmonogramu pobierania danych
4. Różnice w programie dla płatników, którzy mają potwierdzone dane w ZUS'ie
5. Obsługa Rejestru Płatników
a. Zakładanie Kartotek w Rejestrze Płatników.
b. Tworzenie dokumentów zgłoszeniowych Płatnika składek do ZUS (zgłoszenie osoby prawnej/osoby fizycznej/zmiana danych identyfikacyjnych płatnika)
c. Potwierdzenia danych płatników w ZUS
d. Nowe pola automatycznie wypełniane w trakcie komunikacji z ZUS.
6. Obsługa Rejestru ubezpieczonych
a. Tworzenie kartoteki, dodawanie nowych ubezpieczonych, aktualizacja danych w rejestrze.
b. Tworzenie dokumentów zgłoszeniowych ubezpieczonego w programie
c. Korekta lub zmiana dokumentów zgłoszeniowych
d. Operacje na danych ubezpieczonych (zmiana nazwiska, Pesel, dokumentów, adresów, itp.).
e. Aktualizacja danych w Rejestrze Ubezpieczonych.
f. Potwierdzenie danych w ZUS w trakcie dwustronnej wymiany informacji.
7. Obsługa dokumentów rozliczeniowych w Płatniku
a. Typy raportów rozliczeniowych i zasady wypełniania ( DRA, RCA, RSA, RZA)
b. Tworzenie dokumentów rozliczeniowych
c. Korekta lub zmiana dokumentów rozliczeniowych
d. Automatyczne tworzenie dokumentów korygujących oraz korekt dokumentów z wykorzystaniem kreatora.
8. Wysyłanie dokumentów do ZUS
a. Metody wysyłania dokumentów do ZUS
b. Tworzenie zestawów dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych oraz tworzenie korekt zestawów dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych.
c. Obsługa dokumentów w zestawach i ich weryfikacja.
d. Zasady obowiązujące przy tworzeniu zestawów dokumentów oraz lista najczęstszych błędów generowanych przez program w trakcie dołączania i weryfikacji dokumentów w zestawie.
e. Tryby przetwarzania dokumentów w IPP
f. Statusy przetworzenia w ZUS
II. PUE - Platforma Usług Elektronicznych - dostęp do usług świadczonych przez ZUS drogą elektroniczną
1. Pełnomocnictwo ZUS - PEL. Pełnomocnictwo do wykonywania czynności prawnych w relacjach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
2. PUE -Katalog dostępnych usług
3. Zakładka Ubezpieczonego, Płatnika i Świadczeniobiorcy - Konfiguracja profilu
4. Elektroniczne składanie wniosków do ZUS (np. zaświadczenia o niezaleganiu)
5. Aktywacja E-Płatnika
III. E-Płatnik - alternatywna metoda przekazywania elektronicznie dokumentów do ZUS
1. Zalety - konfiguracja i funkcjonalność
2. Współpraca przy wyjaśnianiu niezgodności
3. Obsługa kreatorów E-Płatnika
4. Rejestr Płatnika i Ubezpieczonych
5. Przygotowywanie i przekazywanie dokumentów do ZUS
6. Elektroniczne zwolnienia lekarskie (E-ZLA)

                      na początek strony

 

EXCEL – 3 stopnie wtajemniczenia

Szkolenie polecamy:
menedżerom, finansistom, księgowym, analitykom oraz innym osobom wykorzystującym w pracy arkusz kalkulacyjny Excel.

Miejsce zajęć: sala wykładowa Oddziału Okręgowego w Kielcach, ul. Zagnańska 84a

- System prowadzenia zajęć:
       • dzienny z oderwaniem od pracy
       • weekendowy

- Uruchamianie poszczególnych poziomów odbywać się będzie w miarę napływających zgłoszeń. O  dokładnym terminie zajęć powiadomimy zainteresowanych odrębnym pismem.

- Zajęcia prowadzone będą w grupach do 15 osób przy stanowiskach komputerowych.

 

ETAP 1
 Poziom podstawowy 
16 godz.      Prowadzący - Pan Artur Janus - informatyk, specjalista systemów komputerowych.
– koszt szkolenia 350 zł.

Kierowany jest do osób rozpoczynających pracę z arkuszem

Program:
1. Interfejs programu Excel. Wprowadzanie treści
2. Podstawowe operacje na komórkach i formatowanie
3. Arkusze
4. Formuły i adresowanie
5. Podstawowe funkcje (SUMA, MAX, MIN, ŚREDNIA, ILE.LICZB)
6. Funkcje logiczne: JEŻELI, SUMA.JEŻELI, LICZ.JEŻELI
7. Wstawianie obiektów i wykresy
8. Drukowanie i opcje drukowania
9. Import danych
10. Sortowanie danych
    

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie faksem lub e-mailem

    

ETAP 2
 Poziom średniozaawansowany - 24 godz.
 
Warsztaty planujemy w okresie styczeń, luty 2018r.
 
 sala wykładowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach   
 
 Prowadzący - Pan Artur Janus - informatyk, specjalista ds. analiz i finansowania
– koszt szkolenia 540 zł. 
Kierowany jest do osób znających podstawowe możliwości arkusza kalkulacyjnego
 
Program:
1. Filtrowanie liczb, tekstów, dat i sortowanie danych (wielopoziomowe)
2. Funkcje analizy danych (WYSZUKAJ.PIONOWO, SUMA.ILOCZYNÓW),
3. Proste i złożone funkcje podsumowujące (ILE. NIEPUSTYCH, SUMA.JEŻELI, LICZ.WARUNKI, SUMA.WARUNKÓW)
4. Funkcje logiczne (JEŻELI, ORAZ, LUB) i zagnieżdżanie funkcji
5. Formatowanie warunkowe danych
6. Funkcje daty i czasu
7. Średniozaawansowane importowanie danych
8. Ochrona danych, arkusza i skoroszytu
9. Wklejanie specjalne danych
10. Grupowanie danych: konspekt, autokonspekt i sumy częściowe
11. Drukowanie: ustawienia dla średniozaawansowanych
12. Wykresy dla średniozaawansowanych
13. Tabele i wykresy przestawne

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia do dnia 02 listopada 2017r. oraz dokonanie wpłaty na nasze konto.

 
ETAP 3
 Poziom zaawansowany - 24 godz.
 Prowadzący - Pan Artur Janus - informatyk, specjalista ds. analiz i finansowania
 – koszt szkolenia 600 zł
Kierowany jest do osób sprawnie korzystających z arkusza kalkulacyjnego
 
Program:
 1. Filtr zaawansowany i usuwanie duplikatów
2. Analiza danych: funkcje wyszukujące, dynamiczne arkusze
3. Formatowanie warunkowe z użyciem formuł
4. Pole nazwy - definiowanie i sposoby wykorzystania
5. Łączenie arkuszy i skoroszytów
6. Funkcje tekstowe
7. Zaawansowane tabele przestawne
8. Tworzenie niestandardowych formatów danych
9. Walidacja danych
10. Scenariusze
11. Szukaj wyniku
12. Formanty i formularze
13. Analiza danych - Solver
14. Makra - nagrywanie i edycja
 
  • Uczestnicy po każdym etapie szkolenia otrzymają komplet przerabianych plików oraz kilka arkuszy przykładowych.
  • Na każdym etapie teoria będzie maksymalnie powiązana z praktyką.
  • Mile widziane będzie pokazywanie przykładów własnej codziennej pracy uczestników i próba zastanowienia się nad optymalizacją ich zadań wykonywanych w Excelu.
  • Każdy uczestnik będzie miał dostęp do indywidualnego stanowiska komputerowego.
  • Po każdym etapie szkolenia słuchacze otrzymają zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

 

 Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie faksem lub e-mailem

na górę strony

 

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH - SZKOLENIE OD PODSTAW!!!  – 15 godz.

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do wykonywania prac związanych z rozliczaniem podatku dochodowego od osób prawnych  poprzez zdobycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności prawidłowego  interpretowania i  stosowania w praktyce ustawy  podatkowej

PROGRAM
1. Przedmiot i podmiot opodatkowania,
2. Odliczanie strat z lat ubiegłych,
3. Kategorie przychodów w podatku dochodowym,
4. Ustalanie kosztów uzyskania przychodów,
4.1. Moment uznania poniesionego wydatku za koszt podatkowy, rozliczanie kosztów   w czasie
4.2. Rozliczanie kosztów używania samochodów
4.3. Odpisy aktualizujące a koszty uzyskania przychodów
4.4. Wydatki związane z reklamą i reprezentacją,
4.5. Świadczenia na rzecz udziałowców, członków zarządu i rad nadzorczych
4.6. inne wydatki nie stanowiące k.u.p.
5. Umowy leasingowe i ich skutki podatkowe,
6. Amortyzacja,
7. Zwolnienia przedmiotowe
8. Odliczenia - darowizny
9. Pobór podatku
9.1. Zaliczki na poczet podatku
9.2. Pobór podatku przez płatnika
9.3. Zeznanie podatkowe
10. Zryczałtowane formy opodatkowania podatkiem dochodowym, w tym dochodów uzyskiwanych przez nierezydentów.

Prowadzący - Pan Zbigniew Radek - doradca podatkowy, biegły rewident,  specjalista z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych. Wykłady będą poparte  licznymi przykładami, które osobom początkującym pozwolą łatwiej przyswoić materiał szkoleniowy.

Proponowane systemy prowadzenia zajęć:

- dzienny z oderwaniem od pracy  w godz. 9:00-13:00  ( 5 godzin lekcyjnych) 
- weekendowy: piątek po południu w godz. 16:15 - 19:30 ; sobota w godz. 9:00-14:00 ; niedziela w godz. 9.00 -13:00 
  (odpowiednio - 4, 6, 5 godzin lekcyjnych)
- popołudniowy  w godz. 16.15-20.20 (5 godzin lekcyjnych)
 

Odpłatność łącznie z mat. szkoleniowymi  od  1 osoby:

- 380 zł.  - dla członków zwyczajnych Stowarzyszenia
- 400 zł.  - dla pozostałych podmiotów

Warsztaty  kończą się sprawdzianem,  absolwenci otrzymują  zaświadczenie o ukończeniu  szkolenia  zgodnie z załącznikiem nr 5 do Rozporządzenia MEN z 11 stycznia 2012r. (Dz.U.  z 2014r., poz. 622).
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem, listownie lub e-mailem.
Uruchamianie edycji poszczególnych systemów odbywać się będzie w miarę napływających zgłoszeń.
O dokładnym terminie i miejscu zajęć powiadomimy  zainteresowanych odrębnym pismem.

 

na górę strony

 

ROZPOZNAWANIE AUTENTYCZNOŚCI ZNAKÓW PIENIĘŻNYCH

szkolenie może być zorganizowane po zebraniu chętnych.

Szkolenie będzie prowadzone w formie zajęć praktycznych i adresowane jest do pracowników kas, kasjerów i osób zajmujących się obrotem gotówki.

Program
1. Cechy znaków pieniężnych.
2. Rodzaje zabezpieczeń znaków pieniężnych.
3. Banknoty i monety polskie - sposoby zabezpieczeń.
4. Banknoty i monety (euro, dolar, funt) - sposoby zabezpieczeń.
5. Rodzaje fałszerstw znaków pieniężnych.
6. Badanie autentyczności znaków pieniężnych:
- pierwszy rzut oka i dotyk
- sprzęt do badania autentyczności
7. Postępowanie ze zniszczonymi znakami pieniężnymi i znakami budzącymi wątpliwości co do autentyczności
8. Sposoby i tryb liczenia banknotów
9. Sposób postępowania z fałszywymi znakami pieniężnymi w praktyce.
10. Pytania i odpowiedzi – dyskusja.

Prowadzący  – specjalista NBP w Kielcach

Odpłatność:
- 280 zł  - od członków wspierających
- 300 zł – od pozostałych podmiotów

na górę strony

 

Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z aktualnymi ofertami szkoleniowymi zamieszczonymi w podstronach „Kursy” , „Krótkie kursy” , „Warsztaty” , „Konferencje” i „Szkolenia dla budżetu” .

Polecamy

    • Kaledarium
  • Polecamy!