KursyPobierz formularz zgłoszeniowy (format DOC | PDF | ONLINE )

 

 

Wymienione kursy realizowane będą w miarę napływających zgłoszeń według następujących systemów:
 • raz w tygodniu z oderwaniem od pracy w godz. 9:00 – 15:30
 • popołudniowym, 2 razy w tygodniu w godz. 16:15– 20:15
 • weekendowym, co drugi tydzień (sobota i niedziela 9:00 – 15:30)

Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem, listownie lub e-mailem. 
 

Uruchamianie kursów odbywać się będzie w miarę napływających zgłoszeń.
Dodatkowych informacji udziela dział szkolenia,
tel.: 41-368-66-03, 41-368-60-68

CERTYFIKACJA ZAWODU KSIĘGOWEGO

Kurs dla kandydatów na księgowego – I stopień

 

 Zapraszamy!!! od 01 marca 2018r. (czwartek) na kurs w systemie dziennym.

Terminy kursu:

Marzec 2018r. – 01, 08, 15, 22

Kwiecień 2018r. – 05, 12, 19, 26

Maj 2018r. – 10, 17, 24

Czerwiec 2018r. – 07 - egzamin

Kurs adresowany jest do osób posiadających wykształcenie minimum średnie, zamierzających zdobyć podstawowe wiadomości z zakresu rachunkowości.
Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie księgowego - (kod zawodu 331301)

Program kursu zakłada 82 godziny dydaktyczne, w tym 2 godziny egzaminu wewnętrznego.
Ramowy program kursu uzyskał rekomendację Rady Pracodawców SKwP.

Kurs obejmuje dwa moduły tematyczne:

Moduł I Podstawy rachunkowości finansowej z elementami etyki zawodowej - 72 godziny lekcyjne
• Organizacja działalności gospodarczej - wiadomości wstępne
• Pojęcia wstępne z rachunkowości
• Charakterystyka aktywów i pasywów
• Operacje gospodarcze
• Dowody księgowe
• Księgi rachunkowe
• Ewidencja podstawowych operacji bilansowych
• Ewidencja podstawowych operacji wynikowych
• Zasady ustalania wyniku finansowego
• Sprawozdanie finansowe jednostek mikro i małych w rozumieniu ustawy o rachunkowości
• Zadania kompleksowe (od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia i rachunku zysków i strat)
• Podstawy etyki w działalności gospodarczej i zawodowej
• Ogólne zasady funkcjonowania systemu finansowo-księgowego do prowadzenia ksiąg rachunkowych

Moduł II Wybrane zagadnienia publicznoprawne - 8 godzin lekcyjnych
• System podatkowy w Polsce
• VAT - ogólne zasady opodatkowania
• Podatki dochodowe - ogólne zasady i formy opodatkowania działalności gospodarczej
• Podatki i opłaty obciążające przedsiębiorstwa - ogólna charakterystyka
• Składki rozliczane z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, ich rodzaje i ogólne zasady rozliczania.

Kurs kończy się egzaminem pisemnym. 

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do pracy w zawodzie księgowego (kod zawodu 331301), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U z 2014r. poz 1145) oraz uzyskanie certyfikatu I-go stopnia w czterostopniowym procesie certyfikacji zawodu księgowego prowadzonym przez SKwP.

Pozytywna ocena uzyskana na egzaminie końcowym stanowić będzie podstawę do wydania zaświadczenia oraz dodatkowo certyfikatu  potwierdzającego zdobycie następujących kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu księgowego:

1) Księgowanie podstawowych operacji gospodarczych

2) Sporządzanie prostego sprawozdania finansowego

3) Posługiwanie się dokumentami księgowymi i urządzeniami ewidencyjnymi

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi  1.300,- zł.

 Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie faksem, listownie lub e-mailem

na początek strony

Dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości  – II stopień

Kurs adresowany jest do osób przygotowujących się do wykonywania zawodu specjalisty ds. rachunkowości (kod zawodu 241103) lub zamierzających uzupełnić i rozszerzyć swoją dotychczasową wiedzę.

Słuchaczami kursu dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie oraz wiedzę i umiejętności księgowego potwierdzone:
• zaświadczeniem kwalifikacyjnym z zakresu I stopnia lub
• tytułem technika rachunkowości lub
• zaliczeniem testu sprawdzającego z zakresu zagadnień obowiązujących księgowego 

 

Program kursu obejmuje 176 godzin  wykładowo-seminaryjne, w tym  4 godziny  przeznaczone na egzamin.

Program obejmuje realizację  następujących zagadnień:
1) Rachunkowość z elementami etyki zawodowej
• Zagadnienia organizacji rachunkowości
• Aktywa pieniężne i kredyty bankowe
• Rozrachunki
• Księgowość materiałowa i towarowa
• Aktywa trwałe
• Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe, zobowiązania finansowe
• Kapitały (fundusze) własne
• Rezerwy na zobowiązania, rozliczenia międzyokresowe i fundusze specjalne
• Ewidencja kosztów i produktów
• Wynik finansowy i zamknięcie ksiąg
• Sporządzanie jednostkowych sprawozdań finansowych
• Etyka

2) Zagadnienia z prawa podatkowego (cz.I)
• Ordynacja podatkowa
• Podatek od towarów i usług
• Podatek dochodowy od osób fizycznych
• Podatek dochodowy od osób prawnych
• Podatki kosztowe i opłaty

3) Zagadnienia prawa gospodarczego, prawa pracy i prawa cywilnego

Kurs kończy się egzaminem pisemnym.

Pozytywna ocena uzyskana na egzaminie końcowym stanowić będzie podstawę do wydania certyfikatu i zaświadczenia potwierdzającego zdobycie następujących kwalifikacji w obrębie zawodu samodzielny księgowy:
1) Dekretowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych występujących w jednostkach gospodarczych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym operacji z kontrahentami zagranicznymi.
2) Ewidencjonowanie i rozliczanie kosztów w różnych przekrojach, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3) Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego (bilansu, rachunku zysków i strat, wprowadzenia do sprawozdania finansowego oraz dodatkowych informacji i objaśnień).
4) Przygotowanie wybranych deklaracji i zeznań podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług.
5) Znajomość obowiązujących przepisów prawa bilansowego, gospodarczego, cywilnego, pracy i materialnego prawa podatkowego

Koszt uczestnictwa  2.750,- zł. dla absolwentów I-go stopnia

                                  2.850,- zł. dla pozostałych słuchaczy

                           (cena kursu obejmuje również podręczniki)

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie faksem, listownie lub e-mailem

 

na początek strony

Dla kandydatów na głównego księgowego – III stopień - 204 godziny lekcyjne (w tym 4 godziny egzamin)

Kurs adresowany jest do osób przygotowujących się do pełnienia funkcji głównego księgowego (kod według klasyfikacji zawodu 121101) lub zamierzających uzupełnić i rozszerzyć swoją dotychczasową wiedzę. 

Słuchaczem kursu dla kandydatów na głównego księgowego może być osoba posiadająca wykształcenie wyższe lub średnie , uprawniające do wstąpienia na studia wyższe oraz wiedzę i umiejętności specjalisty ds. rachunkowości potwierdzone:
• zaświadczeniem kwalifikacyjnym uzyskanym po egzaminie kończącym kształcenie prowadzone przez Stowarzyszenie z zakresu II stopnia (certyfikat SKwP) lub
• zaświadczeniem o ukończeniu kursu specjalisty ds. rachunkowości (samodzielnego księgowego) lub
• certyfikatem księgowym uprawniającym do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanym przez Ministerstwo Finansów lub
• tytułem magistra o specjalności rachunkowość lub dyplomem licencjata o specjalności rachunkowość, uzyskanym na uczelni, której program studiów uzyskał akredytację Głównej Zawodowej Komisji Egzaminacyjnej
lub
• tytułem magistra lub dyplomem licencjata i zaliczonym testem sprawdzającym z zakresu zagadnień obowiązujących samodzielnego księgowego. 

Kurs obejmuje pięć modułów dydaktycznych  200 godzin wykładowo-seminaryjnych( w tym 4 godziny egzamin końcowy), podczas których zostaną omówione następujące zagadnienia:
1. MODUŁ VI ZAAWANSOWANA RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA Z ELEMENTAMI ETYKI ZAWODOWEJ I TECHNOLOGII IT
   • krajowe regulacje rachunkowości (Dyrektywy UE, MSR/MSSF, UoR, KSR
• Organizacja rachunkowości i dokumentowanie zasad (polityki) rachunkowości
• Wycena bieżąca, bilansowa i podatkowa poszczególnych składników aktywów i pasywów i ujęcie w księgach rachunkowych różnic z tej wyceny
• Ujęcie w księgach rachunkowych zdarzeń związanych z działalnością operacyjną, inwestycyjną i finansową
• Rozliczenia w czasie kosztów i przychodów
• Księgowe ujęcie procesu sprzedaży produktów i towarów
• Ustalanie wyniku finansowego
• Leasing
• Umowy długoterminowe
• Obrót wierzytelnościami
• Rachunkowość jednostek non profit
• Organizacja pracy w komórkach organizacyjnych pionu finansowo-księgowego
• Organizacja kontroli wewnętrznej
• Wartości zawodowe i etyka

2. MODUŁ VII  RACHUNEK KOSZTÓW, PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ I ZARZĄDZANIA FINANSAMI
3. MODUŁ VIII SPRAWOZDANIA FINANSOWE I ICH ANALIZA
4. MODUŁ IX  PRAWO PODATKOWE z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa i interpretacji.
5. MODUŁ X PRAWO GOSPODARCZE - wybrane zagadnienia.

Kurs kończy się egzaminem pisemnym.

Pozytywna ocena uzyskana na egzaminie końcowym stanowić będzie podstawę do wydania zaświadczenia i certyfikatu potwierdzającego posiadanie następujących kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu główny księgowy:
1. Organizacja rachunkowości w jednostce gospodarczej
2. Znajomość wyceny bieżącej poszczególnych składników aktywów i pasywów oraz ujęcie na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych zdarzeń gospodarczych, w tym transakcji z kontrahentami zagranicznymi
3. Znajomość zasad wyceny bilansowej poszczególnych składników aktywów i pasywów oraz sporządzanie i analiza rocznych jednostkowych sprawozdań finansowych
4. Ewidencjonowanie i rozliczanie kosztów w różnych przekrojach klasyfikacyjnych
5. Stosowanie przepisów prawa bilansowego, prawa podatkowego oraz prawa celnego

Koszt uczestnictwa 3.350,- zł. dla absolwentów II-go stopnia

                                3.450,- zł.  dla pozostałych słuchaczy   

                           (cena kursu obejmuje również podręczniki)

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie faksem, listownie lub e-mailem.

Grupę w systemie sobotnio-niedzielnym  rozpoczniemy w styczniu 2018r. z planowanym zakończeniem w dniu 07 lipca 2018r. , o przyjęcie na grupę decyduje kolejność zgłoszeń.


 

na początek strony


Kurs dla kandydatów na specjalistę ds. kadr i wynagrodzeń   - 112 godzin lekcyjnych (w tym 2 godz. egzamin)

Adresaci: osoby zamierzające podjąć pracę w komórkach kadrowo-płacowych, osoby pragnące usystematyzować i uaktualnić posiadaną wiedzę
Cel - przygotowanie do pracy na stanowisku specjalisty do spraw kadrowo-płacowych  poprzez zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu prowadzenia dokumentacji pracowniczej, umów o pracę, umów cywilno - prawnych, urlopów, rozliczania czasu pracy, naliczania płac, rozliczeń z ZUS i US, obsługi programu Płatnik, przepisów BHP.

System prowadzenia zajęć:

 • raz w tygodniu w dni robocze
 • popołudniowy dwa razy w tygodniu (w godz. 16:15 - 20:15)
 • sobotnio-niedzielny 

 W programie:

 • Prawo pracy
 • Wybrane przepisy BHP
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Opodatkowanie dochodów osobistych
 • Zasady ustalania wynagrodzenia za pracę
 • Ubezpieczenia społeczne, w tym program ''PŁATNIK'' na komputerach

           Koszt kursu wynosi - 1.700 zł. - dla absolwentów kursów z Certyfikacji

                                               1.750 zł. - dla pozostałych słuchaczy

                                           (cena szkolenia obejmuje również podręczniki)

Zaświadczenia:
1) po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu;
2) po pozytywnie zdanym egzaminie uczestnicy otrzymują zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodów:  specjalista do spraw  kadr – kod  zawodu 242307;  specjalista do spraw  wynagrodzeń – kod zawodu 242310


na początek strony

Kurs dla kandydatów na certyfikowanego eksperta usług księgowych - 32 godziny lekcyjne (w tym 2 godz. egzamin)

NOWOŚĆ !!!   NOWOŚĆ !!!    NOWOŚĆ !!! 

Uczestnikiem kursu może być osoba, która:
1) posiada wykształcenie wyższe i trzyletnią praktykę na samodzielnym stanowisku
w księgowości lub wykształcenie średnie i pięcioletnią praktykę na samodzielnym stanowisku w księgowości,
2) posiada wiedzę i umiejętności zawodowe potwierdzone dokumentem uprawniającym do usługowego prowadzenia ksiąg (certyfikat, zaświadczenie) wydanym przez Ministerstwo Finansów lub wiedzę i umiejętności zawodowe z zakresu rachunkowości, poświadczone przez Stowarzyszenie certyfikatem głównego księgowego lub dyplomowanego księgowego,
3) rozumie istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej,
4) uznaje potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy związanej
z rachunkowością.

Cel - jest wsparcie rozwoju wysokiej jakości usług księgowych poprzez przygotowanie kwalifikowanych organizatorów tych usług. Stąd wynika potrzeba szkolenia i przygotowania do pracy kandydatów na certyfikowanych ekspertów usług księgowych. Przygotowanie to ma mieć charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny.

System prowadzenia zajęć: 

 • popołudniowy dwa razy w tygodniu (w godz. 16:15 - 20:15)
 • weekendowy (sobotnio-niedzielny) 

 W programie:

  1. Organizacja usług księgowych.
  2. Umowa o świadczenie usług księgowych.
  3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
  4. Ochrona danych osobowych przy świadczeniu usług księgowych.
  5. Odpowiedzialność karna skarbowa przy świadczeniu usług księgowych.
  6. Obowiązki jednostki świadczącej usługi księgowe w zakresie rozliczeń wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia, podatków i innych świadczeń publicznoprawnych oraz w zakresie ewidencji, sprawozdawczości finansowej i statystycznej.
  7. Organizacja systemu kontroli przy świadczeniu usług księgowych.
  8. Ryzyka w usługach księgowych.
  9. Etyka zawodowa w świadczeniu usług księgowych. 

           Koszt uczestnictwa w kursie  od jednej osoby - 800 zł

Zaświadczenia:
1) po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu;
2) po pozytywnie zdanym egzaminie uczestnicy otrzymują certyfikat i tytuł "certyfikowanego eksperta usług księgowych" 
 

Zgłoszenia wraz z dokumentami potwierdzającymi wymagane warunki uczestnictwa prosimy przesyłać faksem, mailem lub pocztą tradycyjną.

Grupa zostanie uruchomiona po zebraniu wystarczającej ilości chętnych.
O dokładnym terminie i miejscu zajęć powiadomimy zainteresowanych odrębnym pismem. 
  
 
na początek strony
 

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG OD PODSTAW - 30 GODZIN

Cel – przygotowanie słuchaczy do wykonywania prac związanych z rozliczeniem podatku VAT poprzez zdobycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności prawidłowego interpretowania i stosowania w praktyce ustawy podatkowej

W programie min. podstawowe pojęcia i definicje, podstawy prawne, zakres opodatkowania,  dokumentacja i ewidencje  podatku, ewidencja dla celów podatkowych, sporządzenie deklaracji, procedury szczególne, praktyczne przykłady

System prowadzenia zajęć:

 • raz w tygodniu z oderwaniem od pracy
 • popołudniowy dwa razy w tygodniu (16.15-20.20)
 • sobotnio-niedzielnym

 Koszt kursu łącznie z materiałami szkoleniowymi od jednej osoby wynosi:   

 • 500 zł. - dla członków zwyczajnych Stowarzyszenia 
 • 550 zł. - dla pozostałych podmiotów
 •  Kurs kończy się egzaminem wewnętrzynym, po którym uczestnicy otrzymają zaświadczenie zgodnie z zał. nr 5 do Rozporządzenia MEN z 11.01.2012r.

  Przyjmujemy zapisy chętnych. ZGŁOSZENIA prosimy nadsyłać mailowo  lub faksem. 


  na początek strony

   

  RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH  - 80 godzin lekcyjnych

   
  Kurs przeznaczony jest dla: 
  -o
  sób  rozpoczynających pracę
  w księgowości w  jednostkach sektora finansów publicznych,;
  - pracowników  pionów finansowo - księgowych urzędów jednostek samorządu terytorialnego  i samorządowych jednostek budżetowych,
  - kontrolerów i audytorów którzy chcieliby  uzupełnić swoją wiedzę,

  Słuchaczem kursu może być osoba:
  a.
  posiadająca wykształcenie średnie lub wyższe oraz znajomość podstaw rachunkowości potwierdzoną:

  • zaświadczeniem kwalifikacyjnym z zakresu I-go stopnia certyfikacji, uzyskanym po egzaminie kończącym kształcenie prowadzone przez Stowarzyszenie (certyfikat SKwP  lub

  • zaświadczeniem ukończenia kursu dla kandydata na księgowego lub

  • tytułem technika rachunkowość lub

  • ukończonymi studiami na kierunku rachunkowość i posiadaną praktyką zawodową,

  Celem kształcenia jest poznanie zasad rachunkowości budżetowej, zasad finansów publicznych oraz praktyczne przygotowanie do wykonywania zadań w zakresie rachunkowości budżetowej.

  Program kursu obejmuje zagadnienia z rachunkowości oraz z zakresu finansów publicznych na dwóch
  poziomach:
  I poziom - budżet jednostek samorządu terytorialnego - gminy, powiatu, województwa;
  II poziom - jednostki budżetowe (w tym urzędy) oraz samorządowe zakłady budżetowe; 
  • Podstawowe pojęcia z zakresu finansów publicznych oraz rachunkowości
  • Zasady rachunkowości jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych
  • Zasady rachunkowości budżetów jednostek samorządu terytorialnego, organów podatkowych JST
  • Sprawozdawczość finansowa
  • Sprawozdawczość budżetowa
  • Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny
  • Dyscyplina finansów publicznych.

  Systemy:

    - raz w tygodniu z oderwaniem od pracy w godz. 9,00 – 14,45
    - popołudniowy 2 razy w tygodniu w godz. 16,00 – 20,15
    - weekendowy - sobota i niedziela w 9,00-14,45 ( co dwa tygodnie )

  Terminy realizacji kursu zostaną podane po zebraniu grupy.

  Koszt kursu – 1.350zł. - dla absolwentów kursów długich;
                         1.400zł. - dla pozostałych słuchaczy


  Na zakończeniu kursu - po pozytywnym zaliczeniu testu sprawdzającego wiedzę - uczestnicy otrzymają zaświadczenie o jego ukończeniu.

  na początek strony

   

   

  Polecamy

   • Kaledarium
  • Polecamy!